Išmanioji vadyba

Kryptis: Vadyba

Forma ir trukmė: 3 metai nuolatinė ir nuotolinė ir 4 metai ištęstinė

Kvalifikacija: verslo vadybos profesinis bakalauras

Programos kodas: 6531LX027

Prezentacijos_sablonas_LTVK_darbinis-13

KODĖL VERTA STUDIJUOTI ŠIĄ SPECIALYBĘ?

Verslo vadybininkas planuoja, organizuoja ir koordinuoja įvairaus pobūdžio verslo įmonių darbą. Vadybos specialistai, geba prisitaikyti prie šiuolaikiškai kintančios verslo aplinkos, naujausių darbo rinkos reikalavimų, suprantančius interneto ir globalių komunikacijų plėtros iššūkius šiuolaikinei visuomenei, jų poveikį valdymo aplinkoms ir vadybiniams procesams, gebančius pasitelkti profesinį mąstymą bei integralų mokslinį žinojimą, suvokti žinių vadybos transformavimą versle, adekvačiai reaguoti į šiuos iššūkius, priimti inovatyvius sprendimus, didinančius konkurencinį pranašumą ir įmonių vertę, rezultatyviai valdyti verslo įmonių procesus veiksmingai taikant optimalius išmaniuosius veiklos valdymo modelius, išmaniąsias internetines technologijas ir naujas globalių komunikacijų galimybes bei kurti ir sėkmingai vystyti naujas išmaniąsias organizacijas.

DĖSTOMA KALBA:

GALIMOS SPECIALIZACIJOS:

DĖSTOMI DALYKAI:

Bendrieji kolegijinių studijų dalykai: Formalioji anglų kalba, Taikomoji vadybos filosofija, Išmanieji matematiniai sprendimai,Studijų pagrindų dalykai: Šiuolaikinės ekonomikos teorija, Praktinė teisė vadyboje, Dokumentų valdymo sistemos, Išmaniųjų technologijų taikymas, Išmaniosios vadybos pagrindai, Vartotojo elgsena internete, Verslo santykių kultūra/verslo etika, Korporacinė ekonomika, Žmogiškųjų išteklių vadyba, Tvarios gamybos vadyba, Marketingo pagrindai, Antreprenerystė skaitmeninėje srityje, Integruota logistika.Specializacija – Skaitmeninis marketingas: Skaitmeninio marketingo įrankiai, Socialinių tinklų ir medijų marketingo procesai, Marketingo skaitmenizavimas, Sumanus-neuro-marketingas.
Specializacija – Tvari projektų vadyba: Kūrybiniai procesai projektų vadyboje, Projektų finansų ir kokybės valdymas, Tarptautinių projektų valdymas, Žaliųjų ir mėlynųjų projektų valdymas.
Laisvai pasirenkamieji dalykai: Trys dalykai – 9 kr. skirti tarpkryptinėms studijoms ir bendrosioms kompetencijoms ugdyti.Praktika: Pažintinė praktika, Profesinės veiklos praktika – „Biurometa“, Baigiamoji profesinės veiklos praktika – 30 kr.

PROGRAMOS YPATYBĖS:

Po studijų galėsite dirbti:

  • Kurti verslo įmones
  • Organizuoti ir analizuoti jos veiklą
  • Rūpintis verslo plėtra
  • Vadovauti personalui
  • Sudaryti investicinius projektus, sutartis
  • Tvarkyti verslo dokumentaciją

PRIĖMIMO REIKALAVIMAI:

40%

Matematika

20%

Istorija arba Informacinės technologijos, arba Geografija, arba Užsienio kalba

20%

Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas

20%

Lietuvių kalba ir literatūra

Stojantieji, išlaikę baigiamuosius egzaminus ir įgiję brandos atestatą, gali studijuoti VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMOJE VIETOJE (vnf). Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta tiesiogiai kolegijoje.

Norintys studijuoti Lietuvos verslo kolegijoje studentai gali dalyvauti bendrajame priėmime nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 5 d., per bendrąjį  priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas www.lamabpo.lt. Stojantysis prisijungęs prie LAMA BPO tinklapio nurodo: Lietuvos verslo kolegiją; pasirenkamą studijų programą; Vnf.

Konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai:

  1. Matematika 0,4
  2. Istorija arba Informacinės technologijos, arba Geografija, arba Užsienio kalba 0,2 (brandos egzamino įvertinimas  arba metinis pažymys)
  3. Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas 0,2
  4. Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite