Studijų finansavimas

Įmokos už studijas

Lietuvos verslo kolegija priima studentus į:

 • mokamas vietas, t.y. valstybės nefinansuojamas vietas;

Lietuvos verslo kolegijoje įmokos už studijas tvarkomos pagal nustatytą tvarką. Studentai, studijuojantys valstybės nefinansuojamose vietose, moka studijų sutartyje nustatytą kainą. Studijų sutartyje nustatytoji kaina dalinama lygiomis dalimis kiekvienam semestrui. Sutartyje nustatytoji kaina gali būti sumažinta proporcingai kitose studijų programose ir kitose aukštosiose mokyklose įgytam ir Lietuvos verslo kolegijoje įskaitytam kreditų skaičiui. Studentai už semestrą visą studijų kainą sumoka iki rugsėjo 5 d. (už rudens/žiemos semestrą) ir vasario 5 d. (už pavasario semestrą). Laiku nesumokėjus studijų įmokos, skaičiuojami delspinigiai.

 

Studijų kainos taikomos stojantiesiems nuo 2024 m.:

Studijų programos pavadinimas

Studijų kaina (mėnesio) €*

Nuolatinė / Nuotolinė studijų forma

Ištęstinė studijų forma
Išmanioji vadyba
Turizmo ir pramogų verslo industrija
Įstaigų ir įmonių administravimas
Pardavimų ir logistikos vadyba
Statybos verslo vadyba
Teisė ir teisėsaugos institucijos
Teisė
Buhalterinė apskaita
Verslo įmonių ekonomika
Skaitmeninė ekonomika

264,-

198,-

Taikomoji informatika ir programavimas
Skaitmeninio dizaino technologijos

282,-

211,50-

Pareigūnams stojantiems į Teisė ir teisėsaugos institucijos studijų programą**

263,80-

211,04-

* Vienerių mokslo metų trukmė: 10 mėnesių.

** Stojant į antrą kursą su užskaitymais iš profesinės mokyklos

Parama studentams, kuriems nustatytas 45 proc. ir mažesnis darbingumo lygis

Tikslinės išmokos, skiriamos pirmą kartą studijuojantiems:  

 • pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
 • pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
 • pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
 • trečiojoje pakopoje (doktorantūroje);

Tikslinės išmokų teikimą iš ES fondų ir valstybės biudžeto lėšų administruoja Valstybinis studijų fondas. Parama yra skiriama visų aukštųjų mokyklų studentams vienam semestrui (įskaitant atostogų laikotarpį). Tikslinė išmoka turi būti panaudota studijų reikmėms (prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti).

Prašymai tikslinei išmokai gauti teikiami internetu. Kiekvieną semestrą reikia užpildyti naują prašymą.

Išsamesnę informaciją apie tikslinių išmokų skyrimą rasite fondo tinklalapyje (nuoroda: http://vsf.lrv.lt/lt/projektas/tikslines).

Studentai, kuriems nustatytas 45 proc. ar mažesnis darbingumo lygis taip pat gali gauti socialinę stipendiją. (nuoroda į fondo arba Jūsų vidinį puslapį)

 
 

Lietuvos Respublikos  Vyriausybė 2006 m. rugpjūčio 29 d.  nutarimu Nr. 831 patvirtino  Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašą. Finansinė pagalba teikiama neįgaliesiems, kurie atitinka šias sąlygas:

 • turi nustatyta tvarka sunkų arba vidutinį neįgalumo lygį arba 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį;
 • pirmą kartą studijuoja pagal neuniversitetinių, I ar II pakopos arba vientisųjų universitetinių studijų programą;

Finansinė pagalba teikiama neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma studijuoja neįgalusis.

Neįgaliesiems teikiamos šios pagalbos priemonės:

 • Specialiesiems poreikiams tenkinti – 50% valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinė išmoka kas mėnesį (99.15 eurų);
 • Studijuojantiems valstybinėse aukštosiose mokyklose iš dalies LR valstybės biudžeto lėšomis finansuojamose arba nefinansuojamose vietose – 3,2 LR Vyriausybės nustatytos bazinės socialinės išmokos dydžio tikslinė išmoka (128,00 eurai) už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti.

2019 metais Lietuvos verslo kolegijoje finansinė pagalba buvo skirta penkiems (5) neįgaliems studentams.

Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems VšĮ Lietuvos verslo kolegijoje, tvarkos aprašas

Valstybės remiamos paskolos studentams – tai lengvatinės, su mažesnėmis nei rinkos kaina palūkanomis paskolos, už kurias garantuoja valstybė. Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas. Daugiau informacijos apie valstybės remiamas paskolas rasite www.vsf.lt

Paskolos:

 1. Paskolą studijų kainai sumokėti. Paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už einamuosius metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Paskola išmokama į aukštosios mokyklos sąskaitą. Jeigu mokslo metų pradžioje skolinamasi iš karto abiem semestrams, tai paskolos dalis už pavasario semestrą išmokama iki liepos 1 dienos, kai studentas bankui pateikia prašymą, pervesti likusią paskolos dalį. Nepateikus prašymo, antra paskolos dalis nėra išmokama;
 2. Paskolą gyvenimo išlaidoms. Ši paskola (iki 2000 eurų per metus) išmokama lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį iki liepos 1 dienos (paskutinio kurso studentams – iki studijų pabaigos) į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą;
 3. Paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Ši paskola (iki 2400 eurų per metus) išmokama į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą vienu kartu. Studentai, išvykstantys studijuoti pagal mainų programas dar neprasidėjus prašymų-anketų priėmimui, turėtų įsitikinti, kad užsienyje turės visus reikalingus duomenis, saugiu būdu prisijungti prie Fondo informacinės sistemos (el. bankininkystė, el. parašas, asmens tapatybės kortelės sertifikatai). Prašymą-anketą gali pateikti tik pats studentas. Taip pat būtina įgalioti kitą asmenį tvarkyti valstybės remiamų paskolų gavimo dokumentus (įgaliojimą patvirtina notaras). Šis įgaliojimas bus reikalingas sudarant valstybės remiamos paskolos sutartį su kredito įstaiga (įgaliojimo forma).

Studentai, norintys gauti valstybės paskolą arba valstybės remiamą paskolą, privalo Fondo tinklalapyje https://studentai.vsf.lt/studentai/, užpildyti nustatytos formos elektroninį prašymą – anketą.

Paskolos grąžinimo sąlygos:

 • Paskolos grąžinimo pradžia – metai po studijų baigimo ar nutraukimo;
 • paskolos grąžinimo trukmė – 15 metų;
 • 2011 m. liepos 7 d. LR Vyriausybė nutarimu sudarė galimybes, kad daugiau paskolos gavėjų, imančių paskolas studijų kainai apmokėti, studijų metu galėtų gauti palūkanų apmokėjimą fondo lėšomis.
 • Sustabdęs studijas, paskolos gavėjas palūkanas moka bankui savo lėšomis.

Papildomą informaciją Jums suteiks:

Ramūnas Valentas
Valstybinis studijų fondas
Vyriausiasis specialistas
(8 5) 255 3371

Modestas Vaikšnoras 
Lietuvos verslo kolegija
[email protected]

Socialines stipendijas gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai ir studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą), studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis, išskyrus studentus, kurie:

 • neturi teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį;
 • yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba yra akademinėse atostogose;
 • aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turi daugiau kaip 1 akademinę skolą.

Norintys gauti socialinę stipendiją asmenys turi atitiktibent vieną iš šių kriterijų:

 • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą;
 • turi 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Elektroninės paraiškos socialinei stipendijai gauti priimamos kiekvieną semestrą. Pasibaigus pagrindiniam paraiškų priėmimui vyksta papildomi paramos teikimai.

Daugiau informacijos apie socialinę stipendiją rasite fondo tinklalapyje (nuoroda: http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/soc-stipendijos).

Paraiškos pildomos du kartus per metus:

 • rudens semestrui (įskaitant žiemos atostogų laikotarpį): einamųjų metų rugsėjo 15 d. – spalio 10 d.
 • pavasario semestrui (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį): einamųjų metų sausio 20 d. – vasario 20 d.

Socialinės stipendijos dydis – 6,5 BSI (šiuo metu 260 eurų per mėnesį). Studentui gali būti skiriama viena socialinė stipendija per studijų semestrą. Socialinė stipendija yra pervedama į asmeninę studento sąskaitą kiekvieno mėnesio pabaigoje (iki 27 d.) iki aukštosios mokyklos nurodytos semestro pabaigos datos.

Socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

Socialinę stipendiją gavęs studentas, nutraukęs studijas, išbrauktas iš studentų sąrašų, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, taip pat pakeitęs studijų programą, privalo raštu apie tai pranešti fondui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.

Daugiau informacijos: www.vsf.lt

Geriausi Lietuvos verslo kolegijos studentai turi galimybę gauti steigėjų vardines stipendijas. Stipendijos skiriamos Lietuvos verslo kolegijos studentams:

 • kurių pažangumas 9,5,
 • pasiekusiems kūrybinių laimėjimų
 • ir aktyviai dalyvaujantiems kolegijos ir socialinėje bei visuomeninėje veikloje.

Skatinamųjų stipendijų skyrimo nuostatai

Valstybinis studijų fondas studentams teikia valstybės remiamas paskolas:

 • Studijų kainai;
 • Gyvenimo išlaidoms;
 • Dalinėms studijoms (ERASMUS+) užsienyje.

Pagrindinis paskolų teikimas vyksta rudenį, kuomet studentams suteikiama galimybė imti paskolą vieneriems mokslo metams. Pavasarinio paskolų teikimo metu leidžiama skolintis tik pavasario semestrui.

Valstybės remiamos paskolos yra teikiamos iš bankų lėšų. Paskolos sutartis yra sudaroma tarp studento ir banko.

Išsamią informaciją apie valstybės remiamas paskolas rasite fondo tinklalapyje (nuoroda: http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/vrpaskolos).

paskolos

Į Lietuvą studijuoti atvykstantys lietuvių kilmės užsieniečiai gali gauti šią paramą:

 • Stipendiją už studijų rezultatus (mokama kas mėnesį);
 • Vienkartinę socialinę išmoką.

Išsamią informaciją, apie paramos teikimo sąlygas, rasite Valstybinio studijų fondo tinklalapyje (nuoroda: http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/iseiviai)

Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama studentams, pasiekusiems geriausių studijų rezultatų. Teisę į sumokėtos už studijas kainos kompensavimą turi valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigęs asmuo:
• kuris (jokia forma) anksčiau nėra gavęs valstybės finansavimo tos pakopos studijoms;
• kuris neturi akademinių skolų;
• kurio studijų rezultatų vidurkis ne mažesnis už jo aukštosios mokyklos, jo studijų programos ir formos to paties kurso atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkį.
Kompensuojama yra faktiškai sumokėta studijų kaina, bet nedidesnė už norminę.
Jeigu Jums paskiriama kompensacija, per nustatytą terminą būtina pateikti Valstybiniam studijų fondui prašymą ją išmokėti.
Išsamią informaciją apie už studijas sumokėtos kainos kompensavimą rasite fondo tinklalapyje (nuoroda: http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/kompensavimas)

Nuo 2009 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos GPMĮ 21 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatos, pagal kurias nuolatinis Lietuvos gyventojas iš savo 2009 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių metinių apmokestinamųjų pajamų gali atimti per mokestinį laikotarpį, t. y. per kalendorinius metus sumokėtas įmokas už profesinį mokymą, kurį baigus įgyjama pirma kvalifikacija, ir (ar) studijas, kurias baigus įgyjamas pirmas pagal atitinkamą studijų pakopą aukštasis koleginis ir (ar) universitetinis išsilavinimas, taip pat už pirmas mokslo doktorantūros bei meno aspirantūros (meno doktorantūros) studijas bei (ar) studijas pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, kurias baigus įgyjama pirma profesinė kvalifikacija, kurią teisės aktų nustatyta tvarka suteikia aukštoji mokykla.

Pasinaudoti lengvata gali tik nuolatinis Lietuvos gyventojas, t. y. gyventojas, kuris:

 • tą mokestinį laikotarpį Lietuvoje turi nuolatinę gyvenamąją vietą, arba
 • kurio asmeninių, socialinių arba ekonominių interesų buvimo vieta tą mokestinį laikotarpį yra
 • veikiau Lietuvoje negu užsienyje, arba
 • kuris tą mokestinį laikotarpį Lietuvoje ištisai arba su pertraukomis išbuvo 183 ar daugiau dienų.

Išsamesnė informacija apie gyventojų pajamų mokesčio lengvatą galima rasti VMI prie FM interneto svetainėje (adresu: www.vmi.lt) arba gauti paskambinus į VMI prie FM Mokesčių informacijos skyrių telefonu 1882.

Valstybinis studijų fondas, vykdydamas projektą „Studijų prieinamumo didinimas”, padeda Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams palengvinti jiems skirtą likimo naštą, suteikdamas galimybę gauti tikslines išmokas 152 eurus per mėnesį, kurias turi teisę gauti  Lietuvos bei Lietuvoje veikiančių užsienio aukštųjų mokyklų filialų neįgalūs studentai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

 Finansinė pagalba teikiama neįgaliesiems, kurie atitinka  šias sąlygas:

1. Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
2. Kuriems nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo  arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
3. Pirmą kartą studijuoja (išskyrus atvejus,  kai neįgalusis, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šiuo atveju tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos): 
3.1.  pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų  arba pagal vientisųjų studijų programą;
3.2. pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
3.3. pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
3.4. trečiojoje pakopoje (doktorantūroje);
4. Neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nuobaudų.

Neįgalusis, norintis gauti finansinę paramą, turi pateikti Lietuvos verslo kolegijos finansų skyriui šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • neįgaliojo pažymėjimą;
 • fondo direktoriaus patvirtintos formos prašymą tikslinei išmokai gauti.

Informuojame, kad studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu, jungiantis prie Fondo interneto svetaines http://vsf.lrv.lt/ ir pasirinkus Elektronines paslaugas spaudžia Tikslinė išmoka. Studentas nukreipiamas į Fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinę sistemą (IS „PARAMA”), autorizuojasi prisijungdamas su savo banko prisijungimo duomenimis ir pildo prašymo formą, kuri sistemoje pavadinta „Tikslinė išmoka, 2017 m. Pavasario semestras”. Pildymas pavasario semestrui – nuo vasario 1 d. iki kovo 16 dienos.

Daugiau informacijos: Viktorija Vigėlienė, 85 2647 153, el. p. [email protected] Vaida Stonytė, 85 2639 149, el. p. [email protected] arba Kolegijos finansų skyriuje, tel. 8-46-311 099

Dėl paraiškų pildymo tikslinei išmokai (spausiti čia).

Nutraukę valstybės finansuojamas studijas ar pašalinti iš aukštosios mokyklos privalėsite grąžinti 50 procentų metinės studijų kainos į valstybės biudžetą. Nuo grąžinimo  atleidžiami asmenys, studijas nutraukę nepasibaigus pirmajam studijų semestrui. Atminkite, jei sutartį sudarote raštu, informuoti apie nutraukimą taip pat turėtumėte raštiškai!

Išsamią informaciją, apie studijų krepšelių grąžinimą, rasite Valstybinio studijų fondo tinklalapyje (nuoroda: http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/krepselio-grazinimas)