Steigėjų žodis

Prof. dr. Angelė Lileikienė

Lietuvos verslo kolegija atšventė savo veiklos 25-metį. Jaunam žmogui 25 metai – tai neilgas gyvenimo tarpsnis. Aukštajai mokyklai tai – pasiekimas, nes reikėjo išgyventi didelės konkurencijos, nepasitikėjimo, įsitvirtinimo sąlygomis. Džiaugiuosi, kad mūsų Kolegija sėkmingai ir garbingai atlaikė visus išbandymus: institucija turi tarptautinę akreditaciją, akredituotos visos 12 studijų programų, stabilizavosi studentų priėmimas, reitinguose užimamos aukštos pozicijos, išvystytas tarptautinis studentų ir dėstytojų judumas, sėkmingai bendradarbiaujama su verslu. Padarėme ir darome daug, o 25-mečio moto – 25 geri darbai visuomenei.
Nuo veiklos pradžios visus Kolegijoje vykusius įvykius galima suskirstyti į 5 svarbiausius etapus.
1994 m. vasaros įkarštyje buvo gautas Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus leidimas teikti švietimo paslaugas ir ruošti sekretorius-referentus. Pradžia buvo nelengva, neturėjome patalpų. Dėkinga esu ir mokyklos krikštatėviu laikau a.a.doc. dr. Vytautą Blūšių, tuometinį Klaipėdos universiteto Menų fakulteto dekaną, kuris priėmė po savo stogu ir net priėmimui organizuoti skyrė Profesoriumo kambarį. Pirmieji dėstytojai, pradėję dirbti su priimtais 32 studentais, buvo doc. dr. V. Grublienė (Valiulė), a.a.prof. D. Švitra, a.a.prof. dr. A. Seilius, prof. dr. L. Šimanskienė, lekt.R.Piktožienė, lekt. R. Pikturnienė ir kiti.
Mokykla keitėsi, nes keitėsi teisės aktai, reglamentuojantys specialistų parengimą.
Po dvejų mokyklos veiklos metų tapome Aukštesniąja referentų mokykla, ruošiančia specialistus pagal dvi studijų programas – Įstaigų ir įmonių administravimas bei Programavimas kompiuteriams. Šių studijų programų absolventai tuo metu buvo labai paklausūs darbo rinkoje.
2001 m. mokymo įstaigai buvo ypatingai reikšmingi, nes perėjome dar vieną etapą – ekspertų vertinimą. Atitikę kokybinius reikalavimus, įgavome aukštosios mokyklos – kolegijos – statusą. Nuo 2001 m. Lietuvoje įtvirtinama binarinė aukštojo mokslo sistema. Ir šį etapą sėkmingai įveikėme, startuodami jau su 3 koleginių studijų programomis, taip pat pradėję vykdyti ištęstines studijas. Gavę kolegijos statusą, pakeitėme ir mokymo įstaigos pavadinimą – iš Aukštesniosios referentų mokyklos į Vakarų Lietuvos verslo kolegiją, tuo įtvirtindami veiklos regioniškumą. Šis etapas labai svarbus Kolegijai įsitvirtinant aukštojo mokslo sistemoje, todėl kuriamos naujos, darbo rinkoje paklausios studijų programos, katedros, kuruojančios šias studijų programas, laboratorijos, centrai, imitacinė bendrovė, plėtojama socialinė partnerytė su verslo įmonėmis, asociacijomis, visomis Klaipėdos regiono savivaldybėmis, Lietuvos ir užsienio aukštosiomis mokyklomis.
Svarbiu Kolegijos veiklos etapu tampa 2012 metai, kai Kolegija Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu, atlikus pastato rekonstrukciją, persikelia į naujas mokymo patalpas miesto centre. Tai sėkmingas Kolegijai ir Klaipėdos miestui projektas. Kolegija savo veikla suaktyvina Klaipėdos miesto gyvenimą, aktyviai dalyvauja Gatvės muzikos, Šviesų festivalio, Maltos ordino, Kalėdinio bėgimo ir kituose renginiuose. Tais pačiais metais Kolegija viena iš pirmųjų sėkmingai gauna tarptautinę institucinę akreditaciją, suteikiančią teisę vykdyti studijų programų tarptautinę akreditaciją. 2012 m. akredituotos 4 studijų programos. Akreditacijos procesas, pradėtas 2012 m., sėkmingai vykdomas ir kitais metais. Dauguma visų vykdomų studijų programų turi pilnąją (6 metų) tarptautinę akreditaciją.
Sėkmingą Kolegijos raidą lėmė joje dirbantys žmonės – asmenybės. Daugelis iš jų Kolegijos absolventai. Kaip šiandien nepaminėti ilgamečių Kolegijos administracijos darbuotojų: vyr. buhalterės A. Sedleckienės, ilgametės Vadybos katedros vedėjos, šiuo metu dirbančios Kolegijos direktore doc. dr. J. Martinkienės, Ekonomikos katedros vedėjos, šiuo metu – direktorės pavaduotoja studijoms ir kokybei doc. dr. K. Puleikienės, Imitacinės bendrovės „Biurometa“ vadovės doc. R. Romerytės-Šereikienės, Strateginės plėtros ir komunikacijos  skyriaus vadovo M. Vaikšnoro, doc. R. Tamoševičienės, bibliotekos vedėjos V. Pipirienės, dėstytojų:  prof. habil. dr. V. Denisov, prof. dr. S. Paulausko, doc. dr. D. Kiyak, doc. dr. L. Šaltytės-Vaisiauskės, lekt. A. Cesiulio, doc. dr. L. Šalkauskienės,  lekt. J. Duoplio,  doc. dr. A. Giedraičio, lekt. V. Eidininkienės, lekt. B. Povilianskienės,  Ūkio skyriaus darbuotojos B. Kazlauskaitės, – kuri dirba Kolegijoje ilgus metus. Negalima neprisiminti darbuotojų, nesenai pradėjusių dirbti, tačiau paliekančių reikšmingą pėdsaką Kolegijos istorijoje: Teisės katedros vedėjos doc. R. Šliažienės, teisininkės V. Šlajienės, Tarptautinių ryšių ir projektų vadovės S. Simonavičės,  sekretorės-referentės A.Švetovos, kompiuterinių tinklų administratoriaus K. Venclovo, studijų skyriaus administratorių E. Samulionytės ir I. Sirvydaitės ir daugelio kitų. Tik Jūsų dėka, nepaisant visų peripetijų, Kolegija šiandien turi tvirtus pamatus.
Svarbi Kolegijos dalis yra absolventai, kurių per šį laikotarpį išleidome per 3000. Jie kuria gėrį, vertybes Lietuvai. Daugelis iš jų padarė puikią karjerą darbo rinkoje, yra puikūs Kolegijos ambasadoriai.
Ačiū Jums visiems už bendrystę šiuos ilgus ir drauge trumpus – už visus tuos 25-erius metus!
Iššūkių buvo ir bus. Todėl visai Kolegijos bendruomenei linkiu susitelkimo, tikėjimo, kūrybiškumo ir išminties drauge juos įveikiant.

Doc. dr. Genovaitė Avižonienė

Kolegijos tikslas yra rengti kūrybiškus, kompetentingus specialistus, sudaryti mokymosi visą gyvenimą sąlygas, atlikti regiono plėtrai reikalingus mokslo taikomuosius tyrimus, būti inovatyvia, atvira, socialiai aktyvia ir atsakinga mokymo įstaiga, pripažinta tarptautinėje erdvėje, lanksčiai reaguojančia į darbo rinkos pokyčius ir tenkinančia visuomenės poreikius.

Institucijai svarbiausios yra tokios vertybės kaip darnus kolektyvo darbas, dėmesys išoriniam ir vidiniam klientui, netarpiškas bendravimas tarp studentų, dėstytojų ir administracijos, korektiškas ir objektyvus vertinimas, glaudus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.

Institucijos veikla įgijo pripažinimą tarp darbdavių ir Klaipėdos miesto vadovybės, kuri suteikia veiklai patalpas, taip sudarydama palankias sąlygas tinkamai studijų ir darbo infrastruktūrai sukurti, numatytiems veiklos iššūkiams pasiekti.

Nuolatinis siekimas teigiamo užsienio ir Lietuvos ekspertų įvertinimo, absolventų aukšto įsidarbinimo lygio, tarptautinio pripažinimo ir žinomumo – tai jau yra institucijos pasiekimai, tačiau drauge tai ir dar didesni iššūkiai ir siekiai.

Siekiame, kad Kolegijos absolventai būtų atviri naujovėms, aukštos kvalifikacijos, siekiantys nuolat tobulinti dalykines ir bendrąsias kompetencijas bei gebantys puoselėti ir skleisti humanistines vertybes. Institucija derina savo veiklos žingsnius su Lietuvos ekonomine ir socialine raida, užtikrina pasiektą kokybę, išlikdama vientisa Lietuvos ir Europos aukštojo mokslo erdvės dalimi.