Verslo finansų valdymas

Mokymosi programos anotacija: Verslo finansų valdymo kursas suteikia teorinių ir praktinių žinių, padedančių studentams analizuoti, planuoti ir kontroliuoti įmonės finansinę veiklą. Kurse akcentuojamas pagrįstų finansinių sprendimų priėmimas, taikant analitinio vertinimo ir finansinių technologijų metodus, šių sąvokų taikymas realiose verslo situacijose, siekiant praktinio supratimo.

Profesinė veikla, kuria galima užsiimti baigus programą: Finansų specialistas.

Trukmė: 50 dienų, 160 val.

Mokymosi būdas: mišrus

Programos kodas: 223003183

Mokymai prasideda:

Kaina: 1024,81 €

PROGRAMOS MODULIAI

Šiame modulyje nagrinėjamos pagrindinės verslo finansų valdymo problemos : kokia yra finansų valdymo esmė ir kokias funkcijas atlieka finansai verslo organizavimo procese, suformuojami verslo finansų valdymo esminiai principai, kuriems yra priskiriami :

 • Savanaudiškumo;
 • Dvišalių sandorių
 • Signalizavimo
 • Veiksmo
 • Vertingų idėjų
 • Lyginamojo pranašumo
 • Opciono
 • Pelno prieaugio
 • Pelno ir rizikos santykio
 • Diversifikacijos
 • Kapitalo rinkos efektyvumo
 • Pinigų laiko vertės

Analizuojant verslo finansų valdymo problemas svarbu savalaikė  finansinių išteklių esamos situacijos analizė. Analizei priskiriami pagrindiniai analizės metodai : horizontalioji ir vertikalioji analizė,  loginės analizės metodai, taip pasitelkiant  ekonometrinius metodus bei rinkos kapitalizacijos rodiklių dinaminę analizę. Finansų poreikio prognozavimas yra viena iš verslo įmonės finansų valdymo sričių. Tik planuojant būsimo veiklos  laikotarpio apyvartos pokyčius, finansinių išteklių poreikį, verslo įmonė gali planuoti veiklos plėtros galimybes.  Finansų poreikio prognozavimo procesas susideda iš trijų pagrindinių etapų:

 1. etapas – pardavimų apimties prognozavimas
 1. etapas – prognozuojamai pardavimų apimčiai reikiamų finansinių lėšų ir finansavimo šaltinių (PLP) nustatymas
 2.  etapas –  grįžtamojo ryšio įvertinimas.

 Sudarant verslo įmonės finansinę prognozę, ji atliekama tokiu nuoseklumu : prognozuojama pardavimu apimtis, taikant duomenų ekstrapoliacijos metodą, toliau planuojama PLP pardavimų apimčiai, sekančiame etape prognozuojama finansinių išteklių apimtis ir grįžtamasis ryšys.

Verslo įmonės finansų valdymo esmę sudaro trys pagrindiniai strateginiai sprendimai: kapitalo struktūra – nuosavų ir skolintų lėšų derinys, dividendų politika – verslo įmonės pasirinkimas mokėti dividendus ar jų nemokėti. Nusprendus mokėti dividendus iškyla klausima kokią paskirstytino pelno dalį skirti dividendams? Verslo įmonės finansų valdymas tiesiogiai susijęs su verslo strategiją investicijų klausimų sprendime, jo esmė ta, kad iškyla investicinio projekto, kuris labiausiai padidintų verslo vertę, klausimas. Finansų valdymas tiesiogiai susijęs su verslo strategija.

Finansavimo šaltinių sąvoka yra platesnė nei kapitalo, nes ne visi finansavimo šaltiniai yra susiję su kapitalu (pinigai, gauti per ilgalaikio turto nusidėvėjimą ir pardavus ilgalaikį turtą). Investicijų finansavimo šaltiniai – tai pinigų gavimo būdas, t.y. pinigų šaltiniai, o kapitalas – viso turto šaltiniai. Daugeliu atvejų finansavimo šaltinių ir kapitalo sąvokos sutampa (gauta banko paskola; gauti pinigai, pardavus akcijas), tačiau tam tikrais atvejais – ne (gautas pelnas, bet pinigų nėra; gauti pinigai, pardavus ilgalaikį turtą). Investicijų finansavimui reikalingi pinigai. Pardavus nereikalingus įrengimus, gauti pinigai gali būti išleisti ilgalaikiam turtui įsigyti. Tuo tarpu uždirbtas pelnas negalės būti panaudotas kaip finansavimo šaltinis tol, kol į įmonę jis sugrįš pinigų forma. Kai įmonė dirba pelningai, joje didėja turtas (pinigai, debitorinės skolos, atsargos) ir kartu kapitalas. Kapitalas padidės įmonėje palikto nepaskirstytojo pelno dydžiu, tuo tarpu finansavimo šaltiniu taps tik dalis nepaskirstytojo pelno. Siekdami finansuoti investicijas naujos emisijos akcijomis, investicijų įgyvendinti negalėsime, kol akcijų pirkėjai jų neapmokės.

Finansavimo šaltinius galima klasifikuoti pagal nuosavybės santykių,  nuosavybės rūšies bei  nuosavybės lygio požymius: nuosavos lėšos į kurias įtraukiama – įstatinis kapitalas, kapitalo priedai, rezervai, nepaskirstytas praėjusio laikotarpio ir einamojo laikotarpio pelnas. Prie skolintų finansavimo šaltinių priskiriama paskolos finansinėms institucijoms , paskolų substitutai, mokėtinos sumos , tokios kaip tiekėjams, mokesčiai, darbo užmokestis.

Kertiniu temos akcentu tampa kapitalo struktūros sampratos išaiškinimas, tam pasitelkiant  kapitalo struktūros formavimo teoriją, verslo ir finansinės rizikos vertinimą bei  Kapitalo struktūros  kapitalo kainos valdymą.

Finansinių išteklių valdymui, jo principams įtakoja vedama dividendų politika.  Dividendų politikos esmė, teorijos, sąlygojantys veiksniai. Dividendų politika praktikoje. Akcijų smulkinimas, akcijų dividendai ir parduotų akcijų supirkimas.

Finansų valdymo paskirtis – padėti įsigyti verslo įmonei finansinių išteklių – piniginių lėšų ir jas panaudoti siekiant kuo daugiau padidinti verslo įmonės akcininkų turtą. Pinigų srautų ataskaita – tai finansinė ataskaita, kurioje atspindimi visi pinigų gavimai bei išmokėjimai susiję su ūkinėmis ir finansinėmis bei investicinėmis operacijomis, atliktomis per analizuojamą laikotarpį. Tačiau pinigų srautų ataskaitos tikslas – pateikti informaciją ne tik apie gautus ir išleistus pinigus, bet ir atspindėti pinigų judėjimą įmonės veikloje.

Pinigų srautai iš įmonės veiklos gali būti parodomi dviem pagrindiniais būdais: tiesioginiu ir netiesioginiu. Pagal pinigų srautų apskaičiavimo būdą atitinkamai vadinasi ataskaitose. 5-asis verslo apskaitos standartas „Pinigų srautų ataskaita“ leidžia įmonei pačiai pasirinkti pinigų srautų ataskaitos sudarymo būdą: tiesioginį ar netiesioginį. Pagrindinis šių būdų skirtumas tas, kad sudarant pinigų srautų ataskaitą netiesioginiu būdu, koreguojamas ataskaitinio laikotarpio grynasis rezultatas (pelnas ar nuostoliai), tuo tarpu sudarant tiesioginiu būdu parodomos visos įplaukos ir išmokos, t.y. pradedame ne nuo konkretaus likučio, o nuo nulio.  Kadangi dažniau sutinkamas netiesioginis pinigų srautų ataskaitos sudarymo būdas, todėl jį plačiau ir panagrinėsime.

Sudarant pinigų srautų ataskaitą netiesioginiu būdu, atskaitos tašku laikome grynąjį laikotarpio rezultatą – pelną ar nuostolį, vėliau jį koreguojame, pirmiausia atstatydami nepinigines sąnaudas bei pajamas, o vėliau nagrinėdami ir pateikdami piniginius balansinių straipsnių pasikeitimus. Kaip jau minėta, visi pinigų srautai pinigų srautų ataskaitoje dalinami į tris grupes: pinigų srautai iš pagrindinės veiklos (pagrindinei veiklai), investicinės veiklos (investicinei veiklai) ir finansinės veiklos (finansinei veiklai). Pirmiausia panagrinėsime antros ir trečios grupių pinigų srautus, kadangi jų apskaičiavimas turi įtakos tam tikriems pirmos grupės straipsniams.

Pinigų srautai iš investicinės veiklos. Ši pinigų srautų ataskaitos dalis parodo pinigų sumas, kurias įmonė išleido ar gavo įsigydama ar perleisdama turtą investavimo tikslais, taip pat iš šių investicijų gaunamą ekonominę naudą (pavyzdžiui, gauti dividendai bei palūkanos). Taigi šioje dalyje paprastai analizuojame tik ilgalaikį turtą. Dažniausiai sutinkami pinigų srautai, rodomi šioje dalyje, yra šie:

 • pinigai, išleisti įsigyjant ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, ar gauti jį pardavus,
 • pinigai, išleisti kitų įmonių akcijoms, obligacijoms ir kitiems vertybiniams popieriams įsigyti, jei šie vertybiniai popieriai įsigyti ilgalaikio investavimo tikslais, taip pat pinigai, gauti šį turtą pardavus,
 • įmonės išduotos paskolos, taip pat gauti pinigai, kai šios paskolos grąžinamos įmonei,
 • gauti dividendai ir palūkanos.

Pabrėžtina, kad rodomos tos sumos, kurios buvo faktiškai išleistos ar gautos. Pinigų srautams įtakos daro ir pirkėjų skolos ir jų valdymas. Pirkėjų skolų valdymo esmė yra ta, kad laiku ne grąžinami pinigų srautai už pateiktą produkciją. Prekybos kreditus sąlygojantys veiksniai. Kredito terminai, limitai ir pinigų nuolaidos. Kredito suteikimas naudojant NPV kriterijų. Kredito standartai ir vertinimas. Išankstinės skolų grąžinimo užtikrinimo priemonės. Pirkėjų skolų  valdymo išlaidos. Kredito politikos keitimas. Pardavimų ir atsiskaitymų monitoringas. Pirkėjų skolų išieškojimo procedūros savalaikis formavimas.

Finansinių technologijų taikymas, modeliavimas vertinant verslo įmonės finansinę būklę : Blanko modelis, Altmano modelis, o taip pat verslo įmonės finansinio stabilizavimo modeliai leidžia įvertinti verslo įmonės finansinę būklę. Dažnai finansinė būklė vertinama pagal pelno lūžio taško analizę. Ekonominėje literatūroje lūžio taškas vadinamas atsipirkimo tašku, nulinio pelningumo tašku, nenuostolingumo lūžio tašku, pelningumo kritimu. Lūžio taško analizė gali būti taikoma:

 • kai siekiama pradėti naują veiklą (naujos įmonės kūrimas),
 • kai norima išleisti naują gaminį ar tiekti naują paslaugą,
 • kai norima įvertinti investicijos, didinančios turtą pelningumą.

Lūžio taško analizės metu nustatoma pagamintos produkcijos apimtis, kurią pardavus pardavimo įplaukos lygios produkcijos savikainai, t. y. įmonė neturi nuostolių, bet negauna ir pelno. Šis rodiklis yra gana sąlyginis, kadangi priklauso nuo pastovių ir kintamųjų išlaidų apskaičiavimo būdų (ar bus atsižvelgta į infliaciją, mokesčius ir pan.) bei nuo produkcijos vieneto kainos nustatymo. Taigi lūžio taško analizė atsako į du svarbius klausimus:

 • kiek veiklos produkto vienetų reikia išleisti, kad būtų padengti veiklos kaštai,
 • kokias pajamas reikia gauti, kad veikla būtų pelninga.

Siekiant pagilinti lūžio taško suvokimą, tikslinga detaliau panagrinėti išlaidas. Išlaidos yra skirstomos įvairiai.  Tinkamas išlaidų klasifikavimas padeda greičiau ir objektyviau surikti informaciją apie išlaidas įvairiais aspektais ir įvairiuose valdymo lygiuose. Tik gerai parengta išlaidų klasifikavimo sistema padeda įmonės vadovams priimti teisingus valdymo sprendimus ir siekti numatytų tikslų. Analitikui išlaidų klasifikavimas padeda geriau įvertinti tam tikras išlaidas, pagrįsti jų susidarymą, numatyti jų mažinimo rezervus. Savalaikė lūžio taško analizė, išlaidų – apimties – pelno analizė bei finansinio stabilumo ir operacinio sverto analizė leidžia įmonės vadovams pagrįsti sprendimus, kai ji gamina daugiau nei vieną produktą.

MOKYMŲ TVARKARAŠTIS

GALITE GAUTI FINANSAVIMĄ ŠIEMS MOKYMAMS

Užimtumo tarnyba suteikia galimybes bedarbiams bei užimtiems (dirbantiems) asmenims mokytis ir įgyti norimą profesiją pagal formaliojo ar neformaliojo profesinio mokymo programas. Finansavimą mokymams gali gauti Užimtumo tarnyboje (UŽT) registruotas asmuo.

 

Plačiau apie tai galite paskaityti čia.

KAIP UŽSIREGISTRUOTI

ATMINTINĖ FINANSAVIMUI GAUTI

1. Prisiregistravę Užimtumo tarnyboje (UŽT) susisiekite telefonu su Jums priskirtu konsultantu (konsultantų duomenys vieši šioje nuorodoje) ir informuokite, kad norite dalyvauti šiuose mokymuose: Verslo finansų valdymo programa užimtiems asmenims.

 

2. Padiktuokite programos kodą: 223003183 ir nurodykite kursų pradžią bei pabaigą;

 

3. El. paštu [email protected] informuokite mus, ar finansavimą gaunate (užtenka žodinio UŽT konsultanto patvirtinimo).

 

4. Tvarkotės UŽT nurodytus reikiamus dokumentus (medicininė pažyma, galimos formos: 046/a, f047/a, f048/a, f083-1/a, f086/a) bei laukiate UŽT paruošto Mokymosi kupono.

 

5. Gavus Mokymosi kuponą, jo kopiją atsiųskite mums el. paštu. [email protected] (mokymosi kuponą dažniausiai išduoda likus 1 savaitei iki kursų pradžios).