Skirkite 2% Kolegijai

Norime priminti, kad 2019 m., kaip ir 2018 m. galioja Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. 3 d. nuostata gauti paramą (iki 2 % pajamų mokesčio).

 Lietuvos verslo kolegijos  darbuotojai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 34 str. 3 dalies nuostata gali, nuo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautų pajamų išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi (iki 2 procentų) paremti pasirinktą ūkio subjektą, kuris pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (toliau – LPĮ) turi teisę gauti paramą (tokia teisė priklauso ir VšĮ  Lietuvos verslo kolegijai  
Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš darbuotojo papildomų materialinių išlaidų. Kolegijos  darbuotojas turi teisę Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI ), kuri yra mokesčių administratorius, nurodyti, kam pervesti pajamų mokesčio dalį ir tokiu būdu paremti, jo manymu, labiausiai remtiną visuomenei naudingą sritį.
Pervestina pajamų mokesčio suma bus apskaičiuojama nuo pajamų mokesčio sumos, kurią iš darbuotojo pajamų per mokestinį laikotarpį (2018 m.) išskaičiavo VšĮ  Lietuvos verslo kolegija  ar kurią darbuotojas deklaravo metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje kaip mokėtiną.
Jei nusprendėte per pajamų mokestį suteikti paramą, turite:
– apsispręsti, kam  norite suteikti paramą ir
– jei skiriate savo paramą  Lietuvos verslo kolegijai , turėtumėte kreiptis tiesiogiai į VMI  Ir užpildyti Jūsų FR0512 formos prašymą .
Tokius pagrindinius veiksmus darbuotojas turi atlikti pasibaigus kalendoriniams metams iki balandžio 1 dienos. Toks yra prašymo pateikimo galutinis terminas (pvz. 2018 metų mokestinio laikotarpio – iki 2019-04-01).
Prašyme darbuotojas turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą (adresą) ir tokius duomenis apie paramos gavėją:
– paramos gavėjo pavadinimą, buveinės adresą, teisės aktų nustatyta tvarka suteiktą juridinio asmens identifikacinį kodą (šie pagrindiniai Kolegijos  duomenys yra nurodyti pridedamoje formoje ).
– ataskaitinį mokestinį laikotarpį (pvz., 2018 m.) ir paramos gavėjui prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį procentais (iki 2 procentų).
Pagal LPĮ nuostatas, šią paramą galima suteikti: Lietuvos Respublikoje įregistruotiems labdaros ir paramos fondams, biudžetinėms įstaigoms, asociacijoms, visuomeninėms organizacijoms, viešosioms įstaigoms ( tokį statusą turi VšĮ  Lietuvos verslo kolegija ), religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriams (padaliniams), kitiems juridiniams asmenims, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams.
VMI privalo patikrinti, ar Prašyme yra įrašyti visi reikalingi duomenys. Prašymai, kuriuose įrašyti ne visi privalomi duomenys, nenagrinėjami ir apie tai informuojamas Prašymą pateikęs darbuotojas. Pastarasis turi teisę pateikti patikslintą (naujai pilnai užpildytą) Prašymą, tačiau tai jis turi padaryti ne vėliau kaip iki 2019 m. liepos 1 dienos.
Prašyme galima nurodyti tiek vieną, tiek kelis paramos gavėjus, svarbiausia, kad visa prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis nebūtų didesnė kaip 2 procentai. Jei darbuotojas pasirinko tik vieną paramos gavėją, jam jis gali skirti tiek visus 2 proc, tiek mažiau. Jei norima paremti pvz., du paramos gavėjus, tai kiekvienam iš jų galima prašyti pervesti pvz., po 1 proc., arba vienam – 1,5 proc., o kitam – 0,5 proc. ir pan.
Svarbu žinoti, kad jeigu Prašyme procentais nurodyta pajamų mokesčio dalis apskaičiavus pervestiną sumą (ją apskaičiuos VMI ) sudaro mažiau nei 10€, tai tokia suma paramos gavėjams nepervedama.
Pavyzdys: LTVK darbuotojas dirba pagal darbo sutartį, jo mėnesio atlyginimas – 500 € metinis atlyginimas ( 500 € x12 mėn.) – 6000 €
Apskaičiuojame per metus sumokėtą pajamų mokesčio sumą – ( 6000-3480(12 NPD) x 26 proc.) – 655,20 €
Darbuotojas prašo 2 proc. sumokėto pajamų mokesčio pervesti Kolegijai ( Viešąjai  įstaigai), kurioje mokosi jo sūnus, dukra ar dirba joje.
VMI  apskaičiuoja pervestiną sumą ( 655,20 x 2 proc.) – 13,10 €. Vadinasi, 13,10 € bus pervesta Kolegijai . Paremti kelis paramos gavėjus šis darbuotojas neturi galimybės, nes pervestina suma būtų mažesnė nei 10 €
Prašymą darbuotojas gali pateikti tokiais būdais: tiesiogiai pristatyti į vietos VMI, atsiųsti paštu. Tai jis galės padaryti tiek pats, tiek per įgaliotą asmenį.
Tais atvejais, kai pagal GPMĮ nuostatas darbuotojas privalo VMI  pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, Prašymas nustatytu laiku turi būti pateikiamas kartu su ta deklaracija. Jeigu darbuotojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos dėl kokių nors priežasčių nepateikia, tai darbuotojo Prašymas nenagrinėjamas ir apie tai informuojamas jo pateikėjas.
Pervestiną sumokėto pajamų mokesčio sumą VMI turi apskaičiuoti ir pervesti paramos gavėjui ne vėliau kaip iki Prašymo pateikimo kalendorinių metų lapkričio 15 dienos, (pvz., 2018 metų mokestinio laikotarpio – iki 2019-11-15).
Jeigu paaiškėja, kad paramos gavėjui faktiškai pervesta suma yra didesnė, nei galėjo būti pervesta pagal GPMĮ nuostatas, per daug pervestos sumos bus išieškomos iš paramos gavėjo įstatymų nustatyta tvarka. Nepagrįstai gavėjams pervestos sumos taip pat išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.
Šios naujos tvarkos įgyvendinimo juridinė bazė:
1. Įgyvendinant minėtą įstatymo nuostatą, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 305 patvirtinta Iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos pervedimo Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, tvarka (Žin., 2002, Nr.95-4151).
2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. V-45 „Dėl nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, FR0512 formos ir jos užpildymo bei pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr.16-688). (papildomas lapas FR0512_p)
Šiuos teisės aktus galima rasti VMI prie FM interneto svetainėje www.vmi.lt .
Primename, kad šios tvarkos administravimą vykdo ne VšĮ  Lietuvos verslo kolegija, o Valstybinė mokesčių inspekcija, todėl iškilus klausimams bei neaiškumams, prašome kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją .
Maloniai kviečiame kiekvieną iš Jūsų paremti. Tik bendrų jėgų dėka mes galime pasiekti, kad Kolegiją taptų  sparčiai besivystančią ir kasmet tobulėjančią Kolegiją. Šiais metais Jūsų skirti 2 procentai gali padėti praturtinti Kolegijos  turimus mokslinės informacijos išteklius, kuriais kasdien naudojasi tiek studentai, tiek ir patys dėstytojai. Nuoširdžiai tikime, kad Jūsų parama – tai vertinga investicija į darnesnės Kolegijos  ateities kūrimą.
Su Dėkingumu ,
Kolegijos direktorė  Angelė Lileikienė
[][]