Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa

Mokymosi programos anotacija: Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apskaitininkui parengti, kuris gebėtų savarankiškai tvarkyti buhalterinę apskaitą, tvarkyti turto dokumentus ir registruoti apskaitoje, tvarkyti įsipareigojimų dokumentus ir registruoti apskaitoje, formuoti bei apskaityti pajamų ir sąnaudų duomenis. Asmuo, įgijęs apskaitininko kvalifikaciją, galės dirbti apskaitininku ūkio subjekto buhalterinės apskaitos padaliniuose, apskaitos paslaugas teikiančiose įmonėse.

Profesinė veikla, kuria galima užsiimti baigus programą: Apskaitininkas.

Trukmė: 113 dienų, 50 kreditų.

Mokymosi būdas: …

Programos kodas: T43041102

Mokymai prasideda:

Kaina: 2595,09 €

PROGRAMOS MODULIAI

Apibūdinti ekonominės informacijos vaidmenį valdymo sistemoje. Paaiškinti įmonės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų sudėtį, tarpusavio ryšį ir ūkinių operacijų įtaką apskaitinei lygybei. Paaiškinti buhalterinių sąskaitų esmę, jų struktūrą ir sąskaitų korespondencijos taisyklę. Apibūdinti apskaitos procesą ir jo organizavimą. Fiksuoti finansinės būklės pasikeitimus apskaitoje.

Įsivertinti ir realioje darbo vietoje demonstruoti įgytas kompetencijas. Susipažinti su būsimo darbo specifika ir adaptuotis realioje darbo vietoje. Įsivertinti asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Apibūdinti ilgalaikį turtą ir jo apskaitą reglamentuojančius norminius dokumentus. Paaiškinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo, remonto ir nurašymo apskaitos ypatumus. Registruoti ilgalaikio turto apskaitos duomenis buhalterinėse sąskaitose, naudojantis ilgalaikio turto apskaitos dokumentais. Suvesti ilgalaikio turto apskaitos duomenis, naudojantis kompiuterizuotomis apskaitos programomis. Paaiškinti piniginio turto sudėtį ir kasos operacijų apskaitą reglamentuojančius norminius dokumentus. Parengti piniginio turto apskaitos dokumentus. Registruoti piniginio turto operacijų apskaitos duomenis buhalterinėse sąskaitose, naudojantis pinigų apskaitos dokumentais.

Suvesti kasos ir banko apskaitos duomenis, naudojantis kompiuterizuotomis apskaitos programomis. Apibūdinti atsargų sudėtį, atsargų įsigijimo savikainą ir reikalavimus atsargų įsigijimo dokumentams. Apskaičiuoti parduotų prekių savikainą taikant skirtingus atsargų įkainojimo metodus, apskaitos būdus. Registruoti atsargų apskaitos duomenis buhalterinėse sąskaitose, naudojantis atsargų apskaitos dokumentais. Suvesti atsargų apskaitos duomenis, naudojantis kompiuterizuotomis apskaitos programomis. Apibūdinti gautinas sumas išankstinių mokėjimų, ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų gautinų pajamų, pirkėjų skolų, pagrindinius apskaitos bruožus. Registruoti per vienerius metus gautinų sumų apskaitos duomenis buhalterinėse sąskaitose, naudojantis skolų įmonei ir kito trumpalaikio turto apskaitos dokumentais. Suvesti gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto apskaitos duomenis, naudojantis kompiuterizuotomis apskaitos programomis.

Apibūdinti įsipareigojimų požymius ir jų grupes. Registruoti įsipareigojimų apskaitos duomenis buhalterinėse sąskaitose, naudojantis mokėtinų sumų ir įsipareigojimų apskaitos dokumentais. Suvesti mokėtinų sumų ir įsipareigojimų apskaitos duomenis, naudojantis kompiuterizuotomis apskaitos programomis. Apibūdinti darbo apmokėjimo formas, sistemas ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius darbo apmokėjimą. Apskaičiuoti darbuotojų darbo užmokestį ir išskaičiuoti iš jo mokesčius. Užregistruoti apskaičiuotą darbo užmokestį ir su juo susijusius išskaitymus buhalterinėse apskaitos sąskaitose, naudojantis darbo apmokėjimo dokumentais. Parengti mokestines ataskaitas, naudojantis darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių duomenimis. Suvesti apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui apskaitos duomenis, naudojantis kompiuterizuotomis apskaitos programomis.

Apibūdinti prekybinės veiklos esmę, veiklos ciklą, pagrindinių pirkimo‒pardavimo dokumentų rūšis ir jų judėjimo schemas. Apibūdinti pridėtinės vertės mokestį. Registruoti pirkimo‒pardavimo operacijas apskaitos registruose, naudojantis juridinę galią turinčiais dokumentais. Apskaičiuoti pridėtinės vertės mokestį. Suvesti pirkimo ir pardavimo apskaitos duomenis, naudojantis kompiuterizuotomis apskaitos programomis. Apibūdinti pajamų, sąnaudų ir pelno sąvokas, pajamų ir sąnaudų pripažinimo apskaitoje tvarką ir jų sudėtį. Užregistruoti buhalterinėse sąskaitose nustatytą pajamų ir išlaidų pripažintų sąnaudomis dydį, pridėtinės vertės mokestį. Apskaičiuoti bendrojo ir grynojo pelno rodiklį. Suvesti pajamų ir sąnaudų apskaitos duomenis, naudojantis kompiuterizuotomis apskaitos programomis.

GALITE GAUTI FINANSAVIMĄ ŠIEMS MOKYMAMS

Užimtumo tarnyba suteikia galimybes bedarbiams bei užimtiems (dirbantiems) asmenims mokytis ir įgyti norimą profesiją pagal formaliojo ar neformaliojo profesinio mokymo programas. Finansavimą mokymams gali gauti Užimtumo tarnyboje (UŽT) registruotas asmuo.

 

Plačiau apie tai galite paskaityti čia.

KAIP UŽSIREGISTRUOTI

ATMINTINĖ FINANSAVIMUI GAUTI

1. Prisiregistravę Užimtumo tarnyboje (UŽT) susisiekite telefonu su Jums priskirtu konsultantu (konsultantų duomenys vieši šioje nuorodoje) ir informuokite, kad norite dalyvauti šiuose mokymuose: Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa.

 

2. Padiktuokite programos kodą: T43041102 ir nurodykite kursų pradžią bei pabaigą;

 

3. El. paštu [email protected] informuokite mus, ar finansavimą gaunate (užtenka žodinio UŽT konsultanto patvirtinimo).

 

4. Tvarkotės UŽT nurodytus reikiamus dokumentus (medicininė pažyma, galimos formos: 046/a, f047/a, f048/a, f083-1/a, f086/a) bei laukiate UŽT paruošto Mokymosi kupono.

 

5. Gavus Mokymosi kuponą, jo kopiją atsiųskite mums el. paštu. [email protected] (mokymosi kuponą dažniausiai išduoda likus 1 savaitei iki kursų pradžios).