IB „BIUROMETA“

Imitacinė bendrovė (IB) „Biurometa” nuo 2005 metų priklauso Lietuvos IB veiklą koordinuojančiam Simulith centrui bei tarptautinei EUROPEN organizacijai. IB tai įmonė, kuri simuliuoja tikrų bendrovių veiklą, prekiauja tarpusavyje per Simulith centrą Lietuvoje ir EUROPEN tinkle pasaulyje.

IB „Biurometa“ darbuotojai ir skyrių vadovai – tai Lietuvos Verslo kolegijos studentai , kurie atlieka mokomąją praktiką verslo praktinio mokymo firmoje. Studentai dirba skirtinguose IB skyriuose ir imituoja realios įmonės ūkinę – finansinę veiklą, turi galimybę susipažinti su realiais dokumentais, realizuoja savo idėjas ir planus, įgyja darbo verslo bendrovėje praktikos, bendradarbiauja su kitomis Lietuvos praktinio mokymo firmomis.

IB „BIUROMETA“ ⋆⋆⋆⋆ Imitacinis viešbutis.
Veiklos pobūdis:

• Komercinis apgyvendinimas
• Paslaugos

FIRMOS TIKSLAS: Nepriekaištinga aptarnavimo kokybė, įvairių paslaugų pasiūlos tobulinimas bei dėmesys klientams.
FIRMOS MISIJA: Suteikti nuostabiausias  akimirkas mūsų svečių prisiminimams.
FIRMOS VIZIJA: Lyderio pozicija teikiant kokybiškas paslaugas.

Tarptautinis sertifikatas IB „Biurometa“

Nuo 2017 m. birželio mėn. IB „Biurometa“  akredituota ir suteiktas Tarptautinis EUROPEN-PEN INTERNATIONAL sertifikato pažymėjimas pripažįstamas visame pasaulyje, kuris patvirtina, jog imitacinė bendrovė įsikūrusi Lietuvos verslo kolegijoje atitinka EUROPEN-PEN INTERNATIONAL  kokybės reikalavimų kompetencijų lygį.

EUROPEN PEN-INTERNATIONAL yra vienas iš didžiausias ir sėkmingiausias praktinio verslumo mokymo tinklas, vienijantis 7500 verslo praktinio mokymo simuliacinių firmų iš 42 pasaulio šalių.

IB „BIUROMETA“ PIRMOJI IMITACINĖ BENDROVĖ AKREDITUOTA TARPTAUTINIU EUROPEN-PEN INTERNATIONAL SERTIFIKATU NEVALSTYBINĖJE KOLEGIJOJE LIETUVOJE.

Studentai, atlikę praktiką imitacinėje bendrovėje, turinčioje tarptautinį EUROPEN-PEN INTERNATIONAL asociacijos sertifikatą ir surinkę praktikos metu įgytų kompetencijų įrodymų aplanką, turi teisę gauti EUROPEN-PEN International asociacijos patvirtintus kokybės pažymėjimus, kaip įrodymą, kad pasiekė minimalų EUROPEN-PEN International kokybės reikalavimų kompetencijų lygį.

Mūsų credo: JŪSŲ POREIKIAI – MŪSŲ RŪPESTIS!
PARTNERIAI BEI SOCIALINIAI PARTNERIAI:

http://www.ambertonhotels.com/klaipedahttp://www.smiltynesjachtklubas.lt/

Personalo skyrius

Personalo skyrius tai IB „Biurometa” bendroji administracija.
Personalo skyriuje dirba 3-4 darbuotojai (skyriaus vadovas(-ė) ir vadybininkai(-ės).
Įdarbinus žmogų, personalo darbuotojai praveda pokalbį su naujai įdarbintu darbuotoju, supažindina su darbo vieta, supažindina su civilinės ir darbo saugos reikalavimais, pravesdami bendrąjį ir darbo vietos instruktažus.
Personalo skyriaus darbuotojai atsakingi už įmonės organizacinę veiklą; jie koordinuoja išorinius ir vidinius įmonės ryšius, organizuoja įvairius renginius, darbuotojų susirinkimus, skleidžia informacija apie įmonę, apskaičiuoja darbo užmokestį, nuolat papildo įrašus asmens kortelėse, registruoja, paskirsto gaunamą ir išsiunčiamą korespondenciją, renka vyriausybės nutarimus ir normatyvinių dokumentų medžiagą, paruošia darbuotojų asmens bylas archyvavimui.

Pirkimo skyrius

Pirkimo skyriuje dirba trys darbuotojai. Šiam skyriui vadovauja pirkimų skyriaus vadovas ir jam pavaldūs vadybininkai. Darbuotojai turi būti orientuoti į rinką, nes rinka nėra tai ką nuperkame parduoti, bet nuperkame tai, ką galime parduoti. Prekių pirkimas yra viena iš keturių prekybos įmonės veiklos sričių. Juo prasideda įmonės veiklos procesas. Prekių pirkimas priklauso nuo paklausos ir nuo pasiūlos.
Pirkimų skyriuje studentai atlieka tokius darbai:

 • Ieško firmai reikalingų prekių ar paslaugų poreikį, atrenka tiekėjus;
 • Užsakinėja iš kitų firmų katalogus;
 • Registruoja pasiūlymus ir tvarko pirkimų dokumentus;
 • Atlieka visas atsargų kontrolės operacijas;
 • Kontroliuoja gaunamas prekes;

Pildo muitinės importo dokumentus.

 

 

Pardavimų-rinkodaros skyrius

Pardavimų – rinkodaros skyrius – sujungia vientisą įmonės partnerių gamybines ir komercinės veiklos valdymo filosofiją, strategiją ir taktiką, padedant tenkinti tam tikrus konkrečių vartotojų poreikius organizuojant prekių ir paslaugų pardavimą.
Pardavimų – rinkodaros skyriuje dirba 3-4 asmenys: padalinio vadovas(-ė) ir vadybininkai(-ės).
(Nuotrauka)
Pardavimo – rinkodaros skyriaus darbuotojai atlieka šiuos darbus:

 • Organizuoja rinkos tyrimus.
 • Tiria vartotojų nuomonę apie firmą ir jos prekes ar paslaugas.
 • Ruošia firmos katalogą, įvairius lankstinukus ir reklaminius bukletus.
 • Tvarko pardavimo dokumentus.
 • Analizuoja firmos pardavimus.
 • Dalyvauja koreguojant verslo planą.
 • Organizuoja pasiruošimą mugei.

Tvarko skyriaus archyvą.

 

Finansų – apskaitos skyrius

Šiame skyriuje fiksuojamos finansinės – ūkinės operacijos, apskaičiuojami veiklos rezultatai. Vadovaudamiesi teisės aktais ir apskaitos standartais studentai atlieka šias funkcijas:

 • Fiksuoja ūkines ir finansines operacijas bendrajame žurnale.
 • Apskaičiuoja darbo užmokestį.
 • Kaupia informaciją finansinės atskaitomybės sudarymui.
 • Taiko kompiuterizuotą apskaitos programą „Stekas-apskaita”.
 • Atsiskaito „Simulith” bankui, įstaigoms už išlaidas ir paslaugas.
 • Sudaro teisingą firmos veiklos išlaidų sąmatą.
 • Kontroliuoja, kad ūkinių operacijų dokumentai būtų tinkamai parengti ir ūkinės operacijos būtų teisėtos.
 • Sudaro ir pateikia buhalterinę ir finansinę atskaitomybę.
 • Apskaičiuoja ir analizuoja finansinės veiklos rodiklius.
 • Sudaro metinį balansą ir pelno (nuostolio) ataskaitą.
 • Nagrinėja skyriaus kompetencijai priklausančius gaunamus raštus ir ruošia atsakymus.
 • Finansų skyriaus darbas yra pilnai kompiuterizuotas. Firmos buhalteriniai dokumentai saugojami, pagal reikalavimus formuojami į bylas ir nustatyta tvarka perduodami į firmos archyvą.
   

IB „Biurometa“ veikla akredituota  tarptautiniu  PEN WORLDWIDE kokybės pažymėjimu

2023 m. birželio mėn. vyko imitacinės bendrovės „Biurometa“ veiklos vertinimas dėl atitikimo tarptautinio praktinių verslo įmonių tinklo PEN WORLDWIDE kokybės reikalavimų kompetencijų lygiui. Vertinimo komisijoje dalyvavo Lietuvos imitacinių bendrovių tinklo „SimuLith“ centro vedėja Rima Bačiulytė ir Lietuvos imitacinių bendrovių asociacijos prezidentas Marius Ignatonis. Įvertinta Lietuvos verslo kolegijoje įsikūrusios imitacinės bendrovės  „Biurometa“ materialinė bazė, procesų organizavimas ir motyvuojanti darbo aplinka. Su svečiais aptartos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės.

IB „Biurometa“ atitikimas tarptautinio praktinių verslo įmonių tinklo PEN WORLDWIDE kokybės reikalavimų kompetencijų lygiui buvo patvirtintas PEN WORLDWIDE kokybės pažymėjimu Nr. LT01-017-17/23 su penkerių metų galiojimo laikotarpiu. Tai suteikia galimybes studentams, atlikusiems  Mokomąją praktiką IB „Biurometa“ ir surinkusiems dokumentų aplanką, įrodantį studentų praktikos metu įgytas technines, profesines bei socialines kompetencijas, gauti tarptautinį PEN WORLDWIDE pažymėjimą, pripažįstamą 42-ose pasaulio šalyse.

Ketvirtoji nacionalinė nuotolinė IB prekybos savaitė

2022 m. gruodžio 12-16 dienomis vyko ketvirtoji nacionalinė IB nuotolinė prekybos savaitė „Kalėdų belaukiant“. Šiame renginyje dalyvavo IB „Biurometa“ komanda. Praktikantų sukurta Kalėdinė nuotaika atspindinčioje reklaminėje akcijoje bei ir katalogo pristatyme, pademonstruotos žinios atsakant į komisijos klausimus. IB Biurometa nominuota „UŽ KATALOGO IR REKLAMINĖS KALĖDINĖS AKCIJOS PRISTATYMĄ“.

Linkime studentams ir toliau sėkmės, siekiant savo tikslų.

2022 m. spalio 13 d. Lietuvos verslo kolegijos studentų komandos: Silvija Aleksandravičiūtė, Aleksandras Tkačenko, Nojus Velyvis, Kajus Mandeika, Arijana Stripeikytė, Lukas Jankauskas, Evelina Moskovcevaitė, Gabija Samsanavičiūtė, Gytis Radzevičius, Mantas Ežerskis, atstovaujančios Vilniaus ir Klaipėdos padalinius, koordinuojamos dėstytojos doc. Rasos Romerytės- Šereikienės, dalyvavo Profadienio finaliniame renginyje, bei I sesijoje užėmė II vietą tarp visų komandų. PROFADIENIO konkurso, tikslas yra padėti jauniems žmonėms suprasti verslo įmonių darbo virtuvę, finalinis renginys. 110 finalistų sprendė stambios verslo įmonės persikraustymo situaciją išdėliodami numatytus darbus optimaliausiu būdu; ieškojo sprendimo, kokiu būdu saugiai ir greitai pristatyti medikamentus pacientui iš Oslo į Japoniją; turėjo parengti tarptautinės korporacijos vidinės komunikacijos planą siekiant pristatyti įmonės vertybes visiems darbuotojams bei išbandė asmeninių finansų valdymo situaciją pasitelkiant IT žaidimą.

2022 m. birželio mėn. Atlikus praktiką IB „Biurometa“ suteikti PEN WORLDWIDE Trainee Quality Achievement Certificate studentams: Viktorijai Reliūgaitei, Simona Lekšienei, Tomui Česnauskiui, Živilei Ablačinskaitei PEN WORLDWIDE yra vienas iš didžiausias ir sėkmingiausias praktinio verslumo mokymo tinklas, vienijantis 7500 verslo praktinio mokymo simuliacinių firmų iš 42 pasaulio šalių! Linkime ir toliau sėkmingos profesinės karjeros ateityje!

LTVK Erasmus+ studentų praktiką IB „Biurometa“

ERASMUS+ students experience in International virtual Practice Enterprises Fair in Spain

4 students from ERASMUS+ Mobility programme on 17 March 2022 represented Practice Enterprise Biurometa in International virtual ​practice enterprises fair in Spain:

 • Celal Ogulcan ERDOGAN- Corum, Turkey, Hitit University Political Sciences and Public Administration;
 • Guca Alina-Iasi, Romania, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Faculty of Economics and Business Administration;
 • Nazarie Alexandru-Iasi, Romania Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Faculty of Economics and Business Administration;
 • Tiscovet Ana- Bucharest, Romania, Bucharest Academy of Economics Studies (ASE).

During Virtual Fairs, all Practice Entreprise participants will practice their marketing and selling skills, showing to the rest of the clients their simulated products and services and using selling techniques as if they were in a real Fair. Practice entreprise students from all over the world get in contact with each other to improve their entrepreneur and business skills. PE “Biurometa” provides sustainable and useful business gifts for its customers. Here are some students’ thoughts:

Tiscovet Ana: On March 17, we participated with my colleagues in the presentation of the products of the Practice Enterprise BIUROMETA company and the purchase of the products from the participating companies. Given my first experience, I was very pleased with this, I received many positive emotions, because we presented our company goods and I also bought the products of other partner companies from various countries. The products were part of different categories as well as services were provided: food, cosmetics, hygiene products, eco products. Following this experience, I went to another level because I learned to process payments for the purchased products.

Alina Guca: For me, as a seller it was a new and interesting experience. Unfortunately, I was not able to interact with many buyers, but I was happy to share information about our products, about the price and discount and to be able to sell as many of them as possible. I would like to repeat this experience to know our customers’ preferences and to develop my sales skills.

Nazarie Alexandru: It was a very challenging experience because I never participate on an event like that and I had to find good products and valuable for its money. After that I had to contact sellers on platforms like Google Meet, Microsoft Teams or Zoom and negotiate product offers. At the same time, I discovered other students participating to this event from other European Union countries. I am sure that next time, when the event will be face to face will be better.

Celal Ogulcan ERDOGAN: That was different experience for me because that was first dialogue with suppliers as online for me. But I know that talking with suppliers as online is better than face to face.

—–

IB Biurometa 3-oje nacionalinėje nuotolinėje prekybos savaitėje „Belaukiant Kalėdų“ „Lean iš arti“ 2021 m. lapkričio 17 d. IB „Biurometa“ atliekantys praktiką Išmaniosios vadybos bei Pardavimų ir logistikos vadybos studentai dalyvavo Seminarų ciklo jauniesiems verslininkams: inovacijos, finansai ir rinkodara praktiniuose Lean mokymo centro organizuotose mokymuose „Lean iš arti“. Tai puiki patirtis mokytis kartu su verslo atstovais, įgyjant komandos formavimo, ugdant darbuotojų gebėjimus spręsti įvairias problemas ir tokiu būdu prisitaikyti prie nuolat kintančios aplinkos. Įteikti EUROPEN – PEN International praktikanto pasiekimų pažymėjimai Nuotolinių studijų studentams 2021 m. EUROPEN – PEN International praktikanto pasiekimų pažymėjimai 2021 m. IB Biurometoje atlikus praktiką įteikti : Andriui Stančiukui, Justinai Barasaitei, Vaidai Šinkūnaitei, Ryčiui Bitinui, Eimantui Petrikui, Arnoldui Pečkaičiui. EUROPEN PEN-INTERNATIONAL yra vienas iš didžiausias ir sėkmingiausias praktinio verslumo mokymo tinklas, vienijantis 7500 verslo praktinio mokymo simuliacinių firmų iš 42 pasaulio šalių! Linkime ir toliau sėkmingos profesinės karjeros ateityje!

Diena Lietuvos jūrų muziejuje

2021 m. birželio 22 d. studentai, kurie jau atlikę praktiką IB Biurometa kartu su vadove doc. Rasa Romeryte – Šereikiene turėjo unikalią galimybę apsilankyti ir pajusti išskirtinį Lietuvos jūrų muziejaus gyvenimą iš arčiau. Tai kviestinė ekskursija ir pelnytas prizas verslo atstovų regioniniame renginyje „Jaunimas Klaipėdai“. Akvariumo skyriaus vedėjas, biologas Saulius Karalius, papasakojo ir parodė muziejaus jūros gyventojus, supažindino su sudėtinga technologine dalimi, kurios lankytojai nemato, taip pat stebėjome erškėtų maitinimą.  Kita ekskursijos dalis persikėlė į Delfinariumą, apie kurio pagrindinius aspektus papasakojo muziejaus direktorė Olga Žalienė. Aplankytas Delfinų terapijos centras, studentai turėjo galimybę tiesiogiai stebėti delfinų treniruotę, bei užduoti klausimus jų treneriams. Likome sužavėti suteiktomis išskirtinėmis galimybėmis, bei informacijos gausa apie sudėtingą jūrinį gyvenimą. Ekskursijos pabaigoje studentams įteiktos prisiminimo dovanos.

Kviestinė ekskursija Klaipėdos jūrų krovinių kompanijoje „BEGA“ 2021 m. gegužės 13 d. studentai, kurie jau atlikę praktiką IB Biurometa kartu su vadove doc. Rasa Romeryte –Šereikiene bei Vadybos katedros lektore Irina Solomatina, apsilankė kviestinėje ekskursijoje Klaipėdos jūrų krovinių kompanijoje „BEGA“ . Ši neeilinė galimybė ir dovana- tai verslo atstovų įsteigtas prizas regioniniame renginyje „Jaunimas Klaipėdai“. Komunikacijos ir informacijos grupės vadovas Gediminas Gudavičius papasakojo apie, kompanijos teikiamas krovinių perkrovimo iš/į sausumos transporto į/iš jūrinį transportą, krovinių sukaupimo bei kitas transporto-logistikos paslaugas. Studentams tai puiki galimybė apsilankyti realioje verslo aplinkoje. Ekskursijos pabaigoje studentams įteiktos prisiminimo dovanos bei suteikta galimybė po studijų prisijungti į kompanijos gretas. Tikime, kad tai puikus karjeros startas!
Įteikti EUROPEN – PEN International praktikanto pasiekimų pažymėjimai 2021 m.   EUROPEN – PEN International praktikanto pasiekimų pažymėjimai 2021 m. IB Biurometoje atlikus praktiką  įteikti : Dominykai Kazlauskaitei, Vaidai Venckutei, Deividui Badaugai, Erikai Vilkaitytei, bei Lukui Staponui. EUROPEN PEN-INTERNATIONAL yra vienas iš didžiausias ir sėkmingiausias praktinio verslumo mokymo tinklas, vienijantis 7500 verslo praktinio mokymo simuliacinių firmų iš 42 pasaulio šalių! Linkime ir toliau sėkmingos profesinės karjeros ateityje!
Virtualus tarptautinis renginys  Kūrybiniai sprendimai-išmaniosios inovacijos versle“ 2020 m. gruodžio 10 d. Lietuvos verslo kolegijos organizuotame virtualiame renginyje dalyvavo 14 imitacinių bendrovių iš 12 Lietuvos mokslo institucijų, kurios pristatė savo kurtus darbus renginio konkursui. Toks virtualus renginys formatas buvo organizuojamas pirmą kartą Lietuvos imitacinių bendrovių veikloje. Renginio atidaryme sveikinimo kalbą sakė kolegijos steigėja prof. dr. Angelė Lileikienė, vėliau, virtualų sveikinimą ir palinkėjimą iš Kanados už aktyvų dalyvavimą tarptautiniame tinkle atsiuntė EUROPEN-PEN International prezidentas Scott Mitchell ir LIBA prezidentas iš Lietuvos Marius Ignatonis. Savo gyvenimiška praktine patirtimi pasidalijo Rimvydas Širvinskas – Makalius, Makalius.lt lyderiaujančios kelionių organizavimo platformos įkūrėjas.  Vėliau veiksmas persikėlė į interaktyvią paskaitą diskusiją „Kūrybiškumas ir / arba inovatyvumas: ką rinktis verslui?“ kurią vedė lektoriai UAB „Vėjo projektai“ komercijos direktorius Jean-Luc Deflandre  ir rinkodaros vadybininkas Antanas  Beniušis. Gausi virš 80 žmonių auditorija galėjo ne tik tiesiogiai užduoti klausimus, bet ir kuriamas inovacijas versle, nes paskaita vyko tiesiogiai iš išmaniojo autobuso. Po paskaitos konkursas persikėlė  į Lietuvos verslo kolegijos Facebook paskyrą kur renginio dalyviai pristatė savo sukurtas skrajutes. Paskatinti renginio moderatoriaus, prasidėjo aktyvus balsavimas už labiausiai patikusią. Vertinimo komisija vertino atsiųstus imitacinių bendrovių video pristymus, tai leido matyti ir jausti, kaip į verslo kūrimą kūrybiškai ir inovatyviai žiūri jauni žmonės. Susumavus komisijos ir socialinėje platformoje daugiausiai surinktus balsus, išrinktos šios IB komandos: Už geriausius video pristatymus – 1 vieta IB „Turistlandija“, 2 vieta IB „Žiedūna“, 3 vieta IB „Biurometa“; Už daugiausiai patiktukų surinkusias skrajutes – 1 vieta IB „Žiedūna“, 2 vieta IB ‚ Pamarys“, 3 vieta IB „Interjeras. Sveikiname visus nugalėtojus ir visus dalyvius su įgyta nauja patirtimi ir džiaugiamės jūsų aktyvumu! Nuoširdžiai dėkojame renginio rėmėjams ir partneriams: Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Lietuvos imitacinių bendrovių asociacijai LIBA, UAB „Vėjo projektai“, TRAVELDEALS LT, UAB Makalius.lt,  VšĮ „Versli Lietuva“, Bendradarbystės centrui „Spiečius“, Klaipėda. Kviečiame pažiūrėti renginio virtualią paskaitą:

Studentų verslumą skatinantis renginys „Kūrybiniai sprendimai-išmaniosios inovacijos versle”

IB Biurometa studentai protų kovoje.
2020 m. lakričio 13 d. IB Biurometa atliekantys praktiką studentai, pasivadinę gražiu komandos pavadinimu „Kolegos“, dalyvavo studentų renginyje, kurio tikslas – skatinti bendradarbiavimą ir lyderystę, ugdant verslumo kompetencijas. Renginio metu dalyvavo  motyvacinėje  Dovydo Bajoro paskaitoje, atsakinėjo į verslo atstovų  probleminius klausimus, ugdant lyderystę, verslumo kompetencijas, bei jaunimo kūrybiškumą, sprendžiant problemas praktinėse situacijose. Antroje renginio dalyje jaunimas ieškojo sprendinių Klaipėdos miesto patrauklumui didinti. Sveikiname komandą, kuri buvo įvertinta ir apdovanota renginio organizatorių bei Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „BEGA“ ir Lietuvos jūrų muziejaus įsteigtais prizais. Studentės gavo asmeninį kvietimą apsilankyti verslo įmonėje bei susipažinti su jos veikla.
IB “Biurometa” įvertinta aukščiausia nominacija – Auksinė tarptautinės 24-osios IB mugės komanda! 2020 m. lapkričio 12 d. IB “Biurometa” diena įsimintina ilgam! Tarptautinėje nuotolinėje 24-ojoje IB mugėje „Verslo jungtys – raktas į sėkmę“ atstovavo net dvi komandos, Klaipėdos ir Vilniaus padalinio IB “Biurometa” padalinys IB „Autodaržas“. Renginys, kuris pritraukė apie 200 dalyvių iš Lietuvos, Ispanijos, Italijos, Bulgarijos, Vokietijos ir Slovakijos. IB praktikantai  atskirose sesijoje pristatė savo IB, jos produktus, verslo idėją 2030 ir atsakė į vertinimo komisijos klausimus. Po pertraukėlės IB vadovus, pedagogus, studentus ir mokinius subūrė LLRI Švietimo centro vadovės M. Vyšniauskaitės seminaras  „Meduolis ar botagas: kas keičia mūsų ekonominius sprendimus?“  ir intriguojantis konkursas IB praktikantams „Verslo provokacija“, į kurį įsitraukė net 16 skirtingų įmonių. IB „Biurometa“ studentai nurodytu laiku skambino Western Union Lietuva įmonės atstovui kad sužinotų atsakymus į užduotyje pateiktus probleminius klausimus ir pristatytų vertinimo komisijai Rizikos valdymo sprendimų lentelę. IB „Biurometa“ įvertinta kaip „Geriausias konkurso„VersloProvokacija“ užduočių sprendimas“. Asmeniniuose pasiekimuose geriausi pripažinti Lietuvos verslo kolegijos studentai: Žygimantas Mundris ir Ieva Sabaliauskaitė kaip „Geriausias vadybininkas (-ė) tarp aukštųjų mokyklų IB“. Už metinę IB veiklą už 2019 m. IB „Biurometa“ įvertinta kaip „Geriausia metų reklama“ tarp aukštųjų mokyklų IB“. Sveikiname IB „Biurometa“ gavus aukščiausią Auksinę mugės nominciją „Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti“ tarp aukštųjų mokyklų IB , taip pat puikiai debiutavus Vilniaus padalinio IB „Autodaržas“, kuris nominuotas kaip Sidabrinė mugės komanda, nominacijoje „Gebėjimas reklamuoti tarp aukštųjų mokyklų“, džiaugiamės Jūsų aktyvumu!
2020 m. spalio 7 d.  Lietuvos verslo kolegijos IB „Biurometa“ komanda dalyvavo atrankiniame etape į verslumo konkursą „Verslo tiltai“ . Sveikiname komandą, kuri sėkmingai įveikė atrankos užduotį ir pateko į pagrindinį konkursą #UžtaginkVersląRegione, kuris vyks spalio 22 d. Molėtuose

EUROPEN – PEN International IB Biurometa praktikantams

Pirmieji  EUROPEN – PEN International praktikanto pasiekimų pažymėjimai 2020 m. IB Biurometoje atlikus praktiką buvo įteikti Gintarei Viktoravičiūtei bei Karolinai Noraitei. Šis tarptautinis pažymėjimas, tai puikus pasiekimas baigusiems praktikantams! Praktikos metu įgytos pagrindinės kompetencijos atitinka mokymosi visą gyvenimą, apibrėžto ES, sistemą. Linkime ir toliau sėkmingos profesinės karjeros ateityje!
2020-05-04 IB BIUROMETA Startavo pirmojoje nuotolinėje nacionalinėje IB mugėje. Tai naujovė Lietuvos imitacinių bendrovių tinkle. IB BIUROMETA atstovai Lukas Jakavičius ir Netas Klimavičius pristatė apgyvendinimo paslaugų katalogą ir reklaminę akciją. Renginyje dalyvavo 12 asmenų, kurie aktyviai domėjosi BIUROMETA viliojančiais pasiūlymais, akcijomis, nuolaidomis, uždavinėjo klausimus dėl papildomų sąlygų ir paslaugų. Visiems užsisakiusiems Lukas ir Netas pateikė nuostabią staigmeną – skrydį oro balionu. Dėkojame šauniems vadybininkams ir dalyvavusiems atidarymo šventėje.
IB „Biurometa“ seminare 2018 m. lapkričio 13 d. IB „Biurometa“ darbuotojai dalyvavo Lietuvos verslo kolegijos, kuri švenčia savo veiklos 25 metų sukaktį seminare „Pakuotės ir pakuočių atliekos, rūšiavimas. Ką reikia žinoti?“ Gauta seminare informacija aktuali visiems, ypač rūpinantis mūsų visų ateitimi, ateinančiomis kartomis. VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacijos atstovė Eglės Razbadauskaitė pasidalino informacija bei pateikė vizualinę medžiagą apie atliekų keliamas problemas sveikatai, miškų saugojimui, gyvūnijai. Po seminaro gauta informacija, buvo aptarta kolektyviai imitacinėje bendrovėje. IB „Biurometa“ Rinkodaros skyrius.
2018 m.gegužės 3 d. Vilniaus kolegijoje Verslo vadybos fakultete, vyko jau III – čioji respublikinė studentų konferencija IMITACINĖS BENDROVĖS: TEORIJOS IR PRAKTIKOS DERMĖ. Nuotolinį pranešimą „Kūrybiškumo ir iniciatyvumo taikymas IB „Biurometa“ veikloje skaitė Ilona Garbur ir Ieva Garšvaitė
2018 m. balandžio 26 d. Lietuvos verslo kolegijos IB „Biurometa“, dalyvavo XXII- ojoje tarptautinėje imitacinių bendrovių mugėje Kaunas 2018. Apdovanota diplomais „Už geriausią komandos prisistatymą tarp aukštųjų mokyklų bendrovių“  bei  „Už gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti tarp aukštųjų mokyklų firmų“
2018 m. vasario 13 d. Lietuvos verslo kolegijos IB „Biurometa“, dalyvavo XII- ojoje tarptautinėje imitacinių bendrovių mugėje Slovėnijoje, Celje mieste. Apdovanota diplomu „Už geriausią imitacinės bendrovės ir verslo įmonės bendradarbiavimo rezultatą“.
Regioninio renginio  nugalėtojai – IB „Biurometos“ komanda 2017 m. gruodžio 5 dieną Lietuvos verslo kolegijos IB „Biurometa“, dalyvavo studentų verslumo konkurse „Imitacinės bendrovės mokymo institucijose: galimybės ir iššūkiai“. Konkurse dalyvavo penkiolika IB komandų. Pirmoje dalyje, kuri vyko komandų mokymosi įstaigose, IB turėjo komisijai pateikti iki nurodyto termino keturias praktikos metu atliktas užduotis: prekių katalogus, reklaminę akciją, prekės, paslaugos ar bendrovės elektroninį pristatymą bei inovatyviausią prekę ar paslaugą. Antroje dalyje vyko protų mūšis, kurio metu komandos turėjo prisistatyti savo pavadinimą, šūkį bei šventinį palinkėjimą konkurentams; derybos bei pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymai tarp komandų. Protmūšyje geriausiai pasirodė ir pirmą vietą užėmė IB „Biurometa“ komanda „Žyniai“ Studentai, dalyvavę renginyje įgijo daugiau praktinių žinių bei susipažino su verslo subtilybėmis.

2023 metai

 

 

2022 metai

 

 

2021 metai

2020 metai

 

2019 metai

2018 metai

 

2017 metai

 

2016 metai

Studentų kūryba.

 

2023 metai

2022 metai

2021 metai

2020 metai

2019 metai

2018 metai

2017 metai

2016 metai

2015 metai

2014 metai

2013 metai

2012 metai

2011 metai

2010 metai

2009 metai

2008 metai

2007 metai

2006 metai

2005 metai

Užsakymai prekėms priimami:

 • telefonu, paštu arba elektroniniu paštu, firmos nustatytu darbo laiku.

MŪSŲ ADRESAS IR REKVIZITAI

IB „BIUROMETA“
VšĮ Lietuvos verslo kolegija
Turgaus g. 21, 304 a.
LT-91246, Klaipėda.
LIETUVA

Tel.: 8 (46) 31-43-20

El. paštas: – [email protected];

Įmonės kodas: 155555746
SimuLith identifikavimo kodas: LT01BIU

A/S Nr.LT16 1000 1000 12345074 SimuLith bankas, kodas 10001,
Saltoniškių g. 58, Vilnius, Lietuva.

MES TAIKOME TOKIAS PREKYBOS SĄLYGAS
Pristatymas: 30 dienų po sąskaitos apmokėjimo.
Pristatymo sąlyga: EXW.
Apmokėjimas: po 30 dienų, po PMV sąskaitos gavimo.

2022 metai

2021 metai

2020 metai

2019 metai

2018 metai

2017 metai

2015 metai

2014 metai

2013 metai

2012 metai

Apsilankyti