Daugiau kaip 28 mlrd. EUR – mobilumui ir mokymuisi Europos Sąjungoje ir už jos ribų remti

Šiandien Europos Komisija priėmė pirmąją 2021–2027 m. programos „Erasmus+“ metinę darbo programą. Pagal peržiūrėtą ir atnaujintą programą bus finansuojami mobilumo mokymosi tikslais ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo projektai, kuriuose per visą septynerių metų laikotarpį galės dalyvauti 10 mln. įvairaus amžiaus ir visų socialinių grupių europiečių. Programa bus dar įtraukesnė ir rems žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, kaip numatyta Europos švietimo erdvėje. „Erasmus+“ taip pat stiprins švietimo ir mokymo sistemų atsparumą pandemijai.
2021–2027 m. „Erasmus+“  biudžetas – 26,2 mlrd. EUR (palyginimui – 2014–2020 m. buvo skirta 14,7 mlrd. EUR). Taip pat dar maždaug 2,2 mlrd. EUR bus skirta pagal ES išorės finansavimo priemones.
Šiandien taip pat skelbiamas pirmasis kvietimas teikti paraiškas pagal naująją programą „Erasmus+“. Paraiškas dėl finansavimo gali teikti švietimo, mokymo, jaunimo ar sporto srityse veikiantys viešieji ar privatieji subjektai, padedami „Erasmus+“ nacionalinių agentūrų, veikiančių visose ES valstybėse narėse ir asocijuotosiose šalyse. Pagal naująją „Erasmus+“ bus galima vykti studijuoti į užsienį, dalyvauti stažuotėse, pameistrystės programose ir darbuotojų mainuose įvairiose švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse. Programoje dalyvauti galės moksleiviai, studentai, profesinio mokymo programų dalyviai, besimokantys suaugusieji, jaunuoliai, su jaunimu dirbantys asmenys ir sporto treneriai. 70 proc. „Erasmus+“ biudžeto bus skirta mobilumo veiklai, tačiau taip pat bus investuojama į tarpvalstybinius bendradarbiavimo projektus.
Už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Mariya Gabriel kalbėjo: „Ateinančių septynerių metų programos „Erasmus+“ biudžetas yra beveik du kartus didesnis už ankstesnįjį. Tai rodo, kad švietimas, mokymasis visą gyvenimą ir jaunimas Europoje laikomi itin svarbiais. „Erasmus+“ yra unikali programa dėl savo dydžio, aprėpties ir pasaulinio pripažinimo. Ji apima 33 šalis, o tarptautinėje jos veikloje gali dalyvauti visos pasaulio šalys. Kviečiu visas privačiąsias ir viešąsias švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto organizacijas susipažinti su ką tik paskelbtais kvietimais teikti paraiškas ir kreiptis dėl finansavimo. Programa „Erasmus+“ padės pasiekti, kad Europos švietimo erdvė taptų realybe.“
 
Svarbiausi 2021–2027 m. „Erasmus+“ aspektai:

Įtraukioji programa „Erasmus+“. Bus siekiama įtraukti mažiau galimybių turinčius asmenis, įskaitant įvairios kultūrinės, socialinės ir ekonominės padėties žmones, taip pat gyvenančius kaimo ir atokiose vietovėse. Tarp numatytų naujovių – pavienių mokinių ir klasių mainai bei besimokančių suaugusiųjų mobilumas. Nedidelio masto partnerystė ir supaprastinta dotacijų tvarka mažesnėms organizacijoms, kaip antai mokykloms, jaunimo asociacijoms ir sporto klubams, sudarys palankesnes sąlygas teikti paraiškas. Be to, programa bus tarptautiškesnė – remiantis sėkmingais ankstesnės programos mainų ir bendradarbiavimo projektais visame pasaulyje, bus aktyviau bendradarbiaujama su trečiosiomis šalimis. Dabar tokie bendradarbiavimo projektai bus galimi ir sporto bei profesinio mokymo srityse.
Skaitmeninė programa „Erasmus+“. Pandemija išryškino poreikį spartinti skaitmeninę švietimo ir mokymo sistemų pertvarką. Vadovaujantis Skaitmeninio švietimo veiksmų planu, pagal „Erasmus+“ bus remiamas skaitmeninių įgūdžių ugdymas. Per tokias platformas kaip „eTwinning“, „School Education Gateway“ ir Europos jaunimo portalas bus teikiama informacija apie kokybišką skaitmeninį mokymą ir mainų galimybes, skatinamos stažuotės skaitmeniniame sektoriuje. Nauji formatai, pavyzdžiui, mišriosios intensyvios programos, teiks galimybių vykti į užsienį pagal trumpalaikio fizinio mobilumo programą, kurią papildys e. mokymasis ir kolektyvinis darbas. Programa bus toliau skaitmenizuojama ir paprastinama. Pavyzdžiui, bus įgyvendinta skaitmeninio Europos studento kortelės iniciatyva.
Žalioji programa „Erasmus+“. Vadovaujantis Europos žaliuoju kursu, pagal „Erasmus+“ dalyviams bus teikiama finansinė parama, kad jie naudotųsi aplinką tausojančiu transportu. Taip pat bus investuojama į projektus, kuriais siekiama skatinti informuotumą aplinkosaugos klausimais, ir skatinami mainai, susiję su klimato krizės švelninimu.
„Erasmus+“ jaunimui. Nuo šiol į Programą integruota iniciatyva „DiscoverEU“ suteiks galimybę aštuoniolikmečiams gauti traukinio bilietą ir išvykti į kelionę po Europą, pažinti kitų šalių kultūras ir žmones. Pagal „Erasmus+“ taip pat bus remiama nauja jaunimo dalyvavimo veikla – mainai ir bendradarbiavimas, padėsiantys jaunimui įsitraukti ir dalyvauti demokratiniame gyvenime, sužinoti daugiau apie Europos vertybes ir pagrindines teises, taip pat – suburti jaunimą ir sprendimus priimančius asmenis vietos, nacionaliniu ir Europos lygmeniu.

„Erasmus+“ atsparumo pandemijai didinimo pastangos padės sutelkti tūkstančius mokyklų, aukštojo mokslo ir studijų institucijų, profesinio mokymo paslaugų teikėjų, mokytojų, jaunuolių, jaunimo ir sporto organizacijų, pilietinės visuomenės atstovų ir kitų suinteresuotųjų subjektų. Programa paspartins naujos praktikos įgyvendinimą, kad pagerėtų visos Europos švietimo, mokymo ir jaunimo veiklos sistemų kokybė ir aktualumas nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu.
 
Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai
ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programos „Erasmus+“ 2021 m. metinė darbo programa
2021 m. „Erasmus+“ programos vadovas
2021 m. kvietimas teikti paraiškas pagal programą „Erasmus+“
2021 m. paraiškų teikimo terminai
Paraiškų formų pavyzdžiai. Pastaba. Šiuo metu yra galimybė susipažinti su paraiškose pateikiamais klausimais. Formos pildymui ir pateikimui taps prieinamos netrukus ir apie tai bus informuojama atskirai.

Kilus klausimams kviečiame kreiptis į programos koordinatorius – kontaktai ČIA.
[][]