Priėmimas 2022

PATVIRTINTA 

LTVK direktoriaus 2022 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 1.6-54 (1.5)

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į LIETUVOS VERSLO KOLEGIJĄ 2022 M. TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Į Lietuvos verslo kolegiją (toliau – LTVK) priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį arba jam prilygintą išsilavinimą, patvirtintą dokumentais. Stojančiųjų amžius neribojamas.

2. Į LTVK vykdomas Bendrasis studentų priėmimas per LAMA BPO sistemą ir Atskirasis studentų priėmimas LTVK.

3. Stojantieji į LTVK į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su teise gauti studijų stipendiją visam studijų laikotarpiui ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas asmenys priimami Bendrojo studentų priėmimo metu per LAMA BPO sistemą.

4. Atskiruoju studentų priėmimu į valstybės nefinansuojamas studijų vietas LTVK priimami ir asmenys, nedalyvaujantys Bendrajame studentų priėmime (LAMA BPO ), konkurso tvarka pagal surinktų konkursinių balų skaičių.

5. LTVK vykdomos nuolatine (N) ir ištęstine (I) studijų formomis, ir organizuojamos nuotolinės (NT) studijos.

6. 2022 m. LTVK skelbia priėmimą į 1 lentelėje pateiktas studijų programas.

Studijų programos

1 lentelė

VADYBOS STUDIJŲ KRYPTIS

Eil. Nr.Valstybinis kodasStudijų programaSpecializacijosStudijų forma ir trukmė (metai)Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
N/NTI
VADYBOS STUDIJŲ KRYPTIS
1.6531LX026Įstaigų ir įmonių administravimasValstybinių ir viešųjų įstaigų administravimas34Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis
Verslo įmonių administravimas
2.6531LX027Išmanioji vadybaSkaitmeninė marketingo vadyba34Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis
Tvari projektų vadyba
3.6531LX028Pardavimų ir logistikos vadybaJūrų transporto logistika34Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis
Prekių paskirstymo logistika
Pardavimų vadyba
4.6531LX029Statybos verslo vadybaNekilnojamojo turto vadyba34Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis
Statybinių medžiagų vadyba
APSKAITOS STUDIJŲ KRYPTIS
5.6531LX030Buhalterinė apskaitaVidaus auditas34Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis
Verslo vertinimas
TEISĖS STUDIJŲ KRYPTIS
6.6531KX002TeisėVerslo įmonių teisinis reguliavimas34Teisės profesinio bakalauro laipsnis
Teisinės institucijos
7.6531KX003Teisė ir teisėsaugos institucijosTeisminės institucijos34Teisės profesinio bakalauro laipsnis
Ikiteisminės institucijos
EKONOMIKOS STUDIJŲ KRYPTIS
8.6531JX025Verslo įmonių ekonomikaJūrų verslo ekonomika34Socialinių mokslų profesinio bakalauro laipsnis
Verslo įmonių finansai
9.6531JX026Skaitmeninė ekonomika*-34Socialinių mokslų profesinio bakalauro laipsnis
TURIZMO IR POILSIO STUDIJŲ KRYPTIS
10.6531LX031Turizmo ir pramogų verslo industrijaKelionių ir ekskursijų vadyba34Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis
Renginių vadyba
SPA ir sveikatingumo turizmo vadyba
INFORMATIKOS STUDIJŲ KRYPTIS
11.6531BX026Skaitmeninio dizaino technologijos-34Informatikos mokslų profesinio bakalauro laipsnis
12.6531BX009Taikomoji informatika ir programavimasWEB projektų kūrimas34Informatikos mokslų profesinio bakalauro laipsnis
Kompiuterinių tinklų administravimas
Mobiliųjų aplikacijų kūrimas

Santrumpos: N-nuolatinės studijos, I-ištęstinės studijos, NT-nuotolinės.

*Jeigu bus patvirtinta SKVC.

II. KONKURSINIO BALO SKAIČIAVIMO TVARKA

7. Stojančiojo į LTVK konkursinis balas formuojamas iš pasirinktą studijų kryptį atitinkančių konkursinių mokomųjų dalykų brandos egzaminų arba metinių pažymių (išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros bei nurodyto pirmojo dalyko). Konkursinio balo sandaroje trečiasis konkursinis mokomasis dalykas neturi sutapti su pirmuoju ar antruoju nurodytu dalyku.

8. Konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai pateikti 2 lentelėje.

9. Konkursinių mokomųjų dalykų egzaminų pažymių (balų) ir metinių pažymių įskaitymas ir perskaičiavimas atliekamas, laikantis principų, nurodytų „Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2022 metais tvarkos apraše“, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. lapkričio 30 d. Nr. V-2157 (žiūrėti: https://www.lamabpo.lt).

10. Konkursinis balas apskaičiuojamas susumavus perskaičiuotų pažymių ir svertinių koeficientų sandaugas.

11. Papildomi balai skiriami pagal šiuos kriterijus:

11.1. Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas – 0,25 balo.

11.2. Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba – 0,5 balo, stojant į visas studijų programas.

11.3. Tarptautinių olimpiadų ir konkursų, nurodytų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. lapkričio 30 d. patvirtintame „Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2022 metais tvarkos aprašo“ 5 priede, prizinės vietos. Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami: 1 vieta – 2,5 balo; 2 vieta – 1,5 balo; 3 vieta – 1 balas.

11.4. Šalies olimpiadų ir konkursų, nurodytų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m. lapkričio 30 d. patvirtintame „Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2022 metais tvarkos aprašo“ 5 priede, prizinės vietos. Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami: 1 vieta – 1,5 balo; 2 vieta – 1 balas; 3 vieta – 0,5 balo.

11.5. Stojantiesiems į studijų programas ir baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją – 1 balas.

11.6. Dalyvavimas tarptautinėje, nacionalinėje jaunimo savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje, kuri yra ne trumpesnė nei 6 mėnesiai– 0,25 balo.

12. Mokiniams, įgijusiems vidurinį išsilavinimą iki 2018 metų įskaitytinai, pridedama balų už tas olimpiadas ir konkursus, kurie tais metais, kai mokinys įgijo vidurinį išsilavinimą, buvo įrašyti į Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašo priedą.

13. Papildomi balai stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas skiriami pagal šiuos kriterijus:

13.1. Stojantiesiems, baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas – 1 balas.

13.2. Dalyvavimas ne mažiau kaip 6 savaites trukusiose savanorystės programose – 0,5 balo.

13.3. Turintiems ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą toje pačioje kryptyje, į kurią stojama – 1,5 balo.

13.4. Stojančiojo motyvacijos vertinimas – 0,5 arba 1 arba 1,5 balo.

13.5. Baigta Jaunųjų programuotojų ar kita informacinių technologijų mokykla (taikoma tik stojantiems į tos pačios krypties programa) – 1 balas.

13.6. Turintiems ECDL pažymėjimą (pradmenų ar pagrindinio kurso) – 0,5 balo.

13.7. Baigta aukštoji mokykla – 2 balai.

13.8. Lietuvos Junior Achievement vidurinio mokymo programos „Ekonomika ir verslas“ baigimo pažymėjimas – 0,5 balo.

13.9. Dalyvavimą Lietuvos verslo kolegijos gyvai ir on-line organizuotuose renginiuose įrodantys pažymėjimai – 1 balas.

13.10. Dalyvavimą Lietuvos verslo kolegijos neformalaus ugdymo veiklose, iniciatyvose, projektuose, mokymuose ar seminaruose įrodantys pažymėjimai –
1 balas.

14. Jeigu stojančiųjų įvertinimas pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus sutampa, pirmumo teisę prioriteto mažėjimo tvarka turi asmuo:

14.1. kurio brandos egzaminų padaugintų iš svertinių koeficientų, nurodytų šių taisyklių 2 lentelėje, suma yra didesnė;

14.2. kurio brandos egzamino, turinčio didžiausią svertinį koeficientą, nurodytą šių taisyklių 2 lentelėje, įvertinimas yra didesnis;

14.3. kurio pageidavimas nurodytas aukštesniu prioritetu.

15. Minimalus konkursinis balas stojant į LTVK studijų programų valstybės nefinansuojamas studijų vietas su studijų stipendija ir į valstybės nefinansuojamas studijų vietas yra 4,3. Minimalus konkursinis balas netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“. Asmenims, pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, taikoma Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 59 straipsnio 1 dalis.

 

 

Konkursinio balo sandara

2 lentelė

Eil. Nr.

Valstybinis kodas

Studijų programa

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai

Pirmasis dalykas

Svertinis koefi-cientas

Antrasis dalykas

Svertinis koeficientas

Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svetinis koeficientas

 

 

Lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas

1.

6531LX026

Įstaigų ir įmonių administravimas

Matematika

0,4

Istorija arba Matematika arba Informacinės technologijos arba Geografija arba Užsienio kalba

0,2

0,2

 

0,2

2.

6531LX027

Išmanioji vadyba

3.

6531JX025

Verslo įmonių ekonomika

4.

6531JX005

Skaitmeninė ekonomika*

5.

6531LX028

Pardavimų ir logistikos vadyba

6.

6531LX029

Statybos verslo vadyba

7.

6531LX030

Buhalterinė apskaita

8.

6531LX031

Turizmo ir pramogų verslo industrija

Istorija

0,4

Istorija arba Matematika arba Informacinės technologijos arba Geografija arba Užsienio kalba

0,2

0,2

 

0,2

9.

6531KX002

Teisė 

10.

6531KX003

Teisė ir teisėsaugos institucijos

11.

6531BX026

Skaitmeninio dizaino technologijos

Matematika

0,4

Informacinės technologijos arba Fizika

0,2

0,2

 

0,2

12.

6531BX009

Taikomoji informatika ir programavimas

 

III. Priėmimo vykdymas

16. Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su teise gauti studijų stipendiją visam studijų laikotarpiui ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas LTVK vykdomas per Bendrąjį studentų priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas (LAMA BPO).

17. Bendrąjį studentų priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija LAMA BPO, vadovaujantis 2022 metų bendrojo priėmimo principais ir terminais, nurodytais https://www.lamabpo.lt

18. Stojantieji, pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas vietas (Vnf) su teise gauti studijų stipendiją visam studijų laikotarpiuiprisijungę prie LAMA BPO tinklapio nurodo:

18.1. Lietuvos verslo kolegiją;

18.2. pasirenkamą studijų programą;

18.3. Vnf / studijų stipendiją.

19. Minimalūs rodikliai 2022 metais stojantiems į kolegijas asmenims, siekiantiems, kad jų studijų kaina būtų apmokama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, yra:

19.1. asmenys, 2015 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą, turi būti išlaikę:

19.1.1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą;

19.1.2. užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinį brandos egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos mokėjimo lygis būtų nustatomas, laikant valstybinį brandos egzaminą arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą, ir įvertinimai įskaitomi, egzaminą išlaikius ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Jeigu asmens brandos atestate įrašyta, kad užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) brandos egzaminas įvertintas 16 ar daugiau balų, laikoma, kad mokinio pasiekimai atitinka ne žemesnį nei B1 lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Lietuvoje įskaitomų tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sąrašas pateikiamas Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-435 „Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 priede;

19.2. asmenys, 2016 metais arba 2017 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą, turi būti išlaikę šių taisyklių 19.1 punkte nurodytus egzaminus ir matematikos valstybinį brandos egzaminą;

19.3. asmenys, 2018 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą, turi būti išlaikę:

19.3.1. šių taisyklių 19.1 punkte nurodytus egzaminus;

19.3.2. matematikos valstybinį brandos egzaminą ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu;

19.4. asmenys, 2019-2022 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą, turi atitikti mokymosi rezultatų minimalius rodiklius, patvirtintus 2020 m. vasario 4 d. Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-147 „Asmenų, pretenduojančių nuo 2020 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo;

19.5. asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligų, kurių sąrašas nurodytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“ arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, taip pat iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, šių taisyklių 19.1, 19.2 ir 19.3 punktuose nurodyti reikalavimai netaikomi, jiems minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

20. Atskirasis studentų priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas organizuojamas LTVK:

20.1. Klaipėdoje – Turgaus g. 21, 104 kab., Klaipėda, tel. (8~46) 311 099, el. p. rinkodara@ltvk.lt 

20.2. Vilniuje – Žirmūnų g. 40, II aukštas, 215 k., Vilnius, mob. 8 659 90 777, el. p. [email protected] 

20.3. Prašymus dalyvauti Atskirame LTVK organizuojamame priėmime, stojantieji gali pateikti ir internetu: https://ltvk.lt/priemimas/

21. Priėmimo į LTVK procedūros ir terminai pateikti 3 lentelėje.

 

 

Priėmimo procedūros ir terminai

3 lentelė

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai

Atskirasis priėmimas LTVK į nuolatinių ir ištęstinių studijų valstybės nefinansuojamas vietas

2022-03-01 iki 2022-09-30

Bendrasis priėmimas per LAMA BPO gaunant studijų stipendiją ir į valstybės nefinansuojamas vietas

Datos skelbiamos https://www.lamabpo.lt

22. Stojantieji į LTVK pateikia 4 lentelėje nurodytus dokumentus.

Reikalingi dokumentai

4 lentelė

Pateikiant prašymą ir registruojant dokumentus

Įforminant priėmimą

Pagrindiniai dokumentai

Prašymas

 

Brandos atestatas ir jo priedas arba kitas, vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas (originalas ir kopija); Diplomo ir jo priedo kopija (jei baigta kita mokykla)

Brandos atestatas ir jo priedas arba kitas, vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas (originalas)

Asmens tapatybės kortelė arba Pasas (originalas ir puslapio su nuotrauka ir anketiniais duomenimis kopija)

Asmens tapatybės kortelė arba Pasas

1 fotonuotrauka (3x4 cm)

 

Papildomi dokumentai

Dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą (jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde) (originalas ir kopija)

Prašymas skirti bendrabutį (jei reikia)

Užpildyta Motyvacijos vertinimo forma

Kiti dokumentai, įrodantys atitinkamus pretendento pasiekimus

IV. DOKUMENTŲ PRIĖMIMO įmoka, metinė studijų kaina

23. Įforminant priėmimą stojantieji moka dokumentų priėmimo įmoką. Dokumentų priėmimo įmokos dydis 60,- EUR.

24. Dokumentų priėmimo įmoka mokama LTVK kasoje, arba pavedimu į Kolegijos atsiskaitomąją sąskaitą - Nr. LT224010042300548986 AB Luminors bankas, banko kodas 40100. Atsiėmus dokumentus, dokumentų priėmimo įmoka negrąžinama.

 

V. Kita informacija

25. Priėmimo taisyklės, prašymo forma, informacija dėl konkursų į konkrečias studijų programas skelbiama LTVK interneto puslapyje: www.ltvk.lt

26. Informacija apie atranką, priėmimą, studijas teikiama LTVK Priėmimo komisijoje darbo dienomis 9.00 – 1700 val. nuo 2022 m. kovo 1 d.

 

26.1. Klaipėda – Turgaus g. 21, 104 kab., Klaipėda, tel. (8~46) 311 099, el. p. rinkodara@ltvk.lt

26.2. Vilnius – Žirmūnų g. 70, II aukštas, 215 k., Vilnius, mob. 8 659 90 777; el. p. [email protected] 

Registracijos forma

Brangus abituriente, džiugu, kad susidomėjai studijomis Lietuvos verslo kolegijoje (LTVK). Kolegija tiesiogiai priima prašymus dėl studijų į valstybės nefinansuojamas vietas (vnf) jau dabar! Priėmimo į studijas dokumentus susitvarkyk, kada tau patogu, nelauk vasaros, bendrojo priėmimo ar kol rankose laikysi brandos atestatą. Studentu gali tapti jau dabar. Tai taip paprasta.

1 žingsnis

Išsirink miestą, kuriame nori studijuoti.
Pasirinkęs studijas LTVK, gali studijuoti viename iš pasirinktų miestų - Vilniuje ar Klaipėdoje.
Be to, pirmame kurse gali studijuoti Klaipėdoje, o po to - tęsti studijas Vilniuje!

2 žingsnis

Išsirink vieną iš 13 studijų programų!
Turizmo ir pramogų verslo industrija - Pardavimų ir logistikos vadyba  - Išmanioji vadyba - Įstaigų ir įmonių administravimas  - Statybos verslo vadyba - Verslo ir investicijų teisė - Teisė ir teisėsaugos institucijos - Teisė - Ekonomika - Verslo įmonių ekonomika - Buhalterinė apskaita - Skaitmeninio dizaino technologijos - Informacinės verslo sistemos - NAUJA.
Išsamią informaciją apie kiekvieną studijų programą rasite čia

3 žingsnis

Užpildyk NEMOKAMĄ registracijos formą.
Užpildyk žemiau pateiktą Registracijos formą studijoms. Gavę formą, peržiūrėsime, ar viskas gerai ir per vieną darbo dieną susisieksime su tavimi ir pakviesime atvykti į Lietuvos verslo kolegiją pasirašyti studijų sutarties. Tai juk taip paprasta.

Iškilus klausimams, susisiek su mumis:

Klaipėdoje

Vilniuje

Turgaus g. 21

Tel. 8-46-311099

El.p. [email protected]

Žirmūnų g. 70

Tel. 8-659-90777

El.p. [email protected]

Valstybės nefinansuojamų studijų kainą rasite čia
Atvykus į Lietuvos verslo kolegiją ir pasirašius studijų sutartį, reikės sumokėti vienkartinį priėmimo į studijas dokumentų tvarkymo mokestį 60 €.

Studijų LTVK išskirtinumas

Sėkmingos studijos

 • Jau 6600 studentų sėkmingai įgijo profesinio bakalauro diplomą.
 • Realios įsidarbinimo galimybės studijų metu ir baigus studijas; galimybė derinti studijas su darbu.
 • Puikiai išvystytas praktinis mokymas ir sudarytos sutartys su žinomomis verslo įmonėmis dėl studentų praktikos ir įsidarbinimo galimybių.
 • Tarptautinių ekspertų aukščiausiu balu įvertinta kolegijos veikla ir teigiamai įvertintos studijų programos.

Moderni studijų aplinka

 • Šiuolaikiški ir jaunatviški dėstytojai – praktikai.
 • Šiuolaikiškos, jaukios ir pažangios mokymosi bazės.
 • Kolegijos infrastruktūra pritaikyta ir neįgaliems studentams.

Tarptautinės galimybės

 • Studentai turi plačias galimybes dalyvauti tarptautinėse mainų programose, tiek studijuodami, tiek atlikdami praktiką.
 • Net 140 tarptautinių partnerių.

Aktyvi studentų bendruomenė

 • Plačios studentų saviraiškos formos: galimybės dalyvauti mokslo tiriamojoje, meno, sporto veikloje;
 • Studentiški renginiai ir įsimintinas laisvalaikis.

Priėmimas į Lietuvos verslo kolegijos studijas organizuojamas dviem etapais:

 1. Išankstiniu ir vidiniu priėmimu
 2. Bendruoju ir papildomu priėmimu per www.lamabpo.lt.

Išankstinis ir vidinis priėmimas

Išankstinis ir vidinis
priėmimas organizuojamas ištisus metus tik Lietuvos verslo kolegijoje
(Klaipėdoje, Vilniuje) į mokamas studijų vietas. Išankstinio ir vidinio
priėmimo metu prašymai dalyvauti konkurse priimami ir dokumentai
registruojami tik Lietuvos verslo kolegijoje:

Klaipėdoje

Vilniuje

Turgaus g. 21

Tel. 8-46-311099

El.p. [email protected]

Žirmūnų g. 70

Tel. 8-659-90777

El.p. [email protected]

Registruotis studijoms galima ir internetu

Bendrasis ir papildomas priėmimas per www.lamabpo.lt

Bendrąjį priėmimą vykdo Lietuvos
aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO),
vadovaujantis Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas tvarkos
aprašu (www.lamabpo.lt). Prašymų registracija vyksta nuo birželio 1 iki liepos 23 dienos. Stojantysis prisijungęs prie LAMA BPO tinklapio nurodo:

 • Lietuvos verslo kolegiją,
 • Pasirenkamą studijų programą,
 • Vnf / studijų stipendiją. Gauta stipendija padengia įmokas už mokslą, todėl studentas už mokslą nemoka.

Priėmimui į studijas reikalingi dokumentai (originalai arba jų kopijos)

 • Galiojanti asmens tapatybės kortelė arba pasas;
 • asmens fotonuotrauka 3X4;
 • brandos atestatas ir jo priedas (-ai) arba kiti vidurinį išsilavinimą liudijantys dokumentai;
 • dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde;

Lietuvos verslo kolegija (LTVK) – tai nevalstybinė aukštoji mokykla, įkurta 1994 metais. Kolegijos misija - Lietuvos verslo kolegija yra pasirengusi rengti kūrybiškus kompetentingus specialistus, suteikiant profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, sudaryti mokymosi visą gyvenimą sąlygas, atlikti regiono plėtrai reikalingus mokslo taikomuosius tyrimus.

Rinkitės studijas Lietuvos verslo kolegijoje, nes tai:

 • Tarptautinių ekspertų aukščiausiu balu įvertinta kolegijos veikla ir teigiamai įvertintos studijų programos;
 • Realios įsidarbinimo galimybės studijų metu ir baigus studijas;
 • Galimybė derinti studijas su darbu;
 • Puikiai išvystytas praktinis mokymas, tam dirba lyderiaujanti imitacinio mokymo firma „Biurometa" ir sudarytos sutartys su žinomomis verslo įmonėmis;
 • Studentai turi plačias galimybes dalyvauti tarptautinėse mainų programose, tiek studijuodami, tiek atlikdami praktiką;
 • Išskirtinis dėmesys kiekvienam studentui;
 • Moderni studijų aplinka;
 • Šiuolaikiški, jaunatviški ir turintys realią praktiką savo dėstomo dalyko srityje dėstytojai;
 • Aktyvi studentų bendruomenė;
 • Plačios studentų saviraiškos formos : galimybės dalyvauti mokslo tiriamojoje, meno, sporto veikloje;
 • Studentiški renginiai ir įsimintinas laisvalaikis;
 • Sudaryta puiki studijų tęstinumo galimybė daugelyje universitetų;
 • Galimybė gauti finansavimą už studijas ar mokėti už studijas dalimis.
 • Aukštoji mokykla pirmaujanti pagal studentų įsidarbinamumą.
 • Aukštoji mokykla pirmaujanti išoriniuose reitingų vertinimuose.

Sutartis su Lietuvos verslo kolegija pasirašę ir bendrabučiuose pageidaujantys gyventi būsimieji studentai, turi užpildyti prašymą. Prašymą dėl bendrabučio, prašome užpildyti, pasirašant studijų sutartį.

Bendrabučių adresai:

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
Karklų g. 2, Klaipėda
Preliminari gyvenimo bendrabutyje kaina yra 110 € / mėn.

- - -

AB Luminor Bank
A.s. LT224010042300548986

SWIFT: AGBLLT2XXXX

 

AB SEB bankas
A.s. LT657044060000506626

SWIFT: CBVILT2XXXX

 

AB Swedbank bankas

A. s. LT197300010165960312

SWIFT kodas HABALT22

Norintys studijuoti Lietuvos verslo kolegijoje valstybės nefinansuojamoje vietoje su studijų stipendija (vnf/st), turi dalyvauti bendrajame priėmime nuo birželio 1 d. iki liepos 23 d. per bendrąjį  priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas www.lamabpo.lt. Stojantysis prisijungęs prie LAMA BPO tinklapio nurodo:

 • Lietuvos verslo kolegiją,
 • Pasirenkamą studijų programą,
 • Vnf / studijų stipendiją*

* Studijų stipendija yra skiriama visų pakopų studentams (išskyrus rezidentūrą), kurie įstoja į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su aukščiausiais konkursiniais balais. Studijų stipendijos yra skiriamos visam studijų laikotarpiui. Pasibaigus vieniems studijų metams, studentai neprarasdami stipendijos gali pereiti studijuoti į kitą tos pačios srities studijų programą aukštojoje mokykloje.

Metinė studijų kaina ir įmokų rekvizitai

 1. Asmenys, priėmę kvietimą studijuoti Lietuvos verslo kolegijoje, turi sumokėti registracijos mokestį – 60 €.
 2. Registracijos mokestis mokamas Lietuvos verslo kolegijos kasoje, pateikiant prašymą ir registruojant dokumentus.
 3. Asmenims, atsiėmusiems prašymą, dokumentus arba nutraukusiems studijų sutartį, registracijos mokestis negrąžinamas.

Studijų kainos taikomos stojantiesiems nuo 2022 m.:

Studijų programos pavadinimas

Studijų kaina (semestro) €

Nuolatinė / Nuotolinė studijų forma

Ištęstinė studijų forma

Išmanioji vadyba
Turizmo ir pramogų verslo industrija
Įstaigų ir įmonių administravimas
Pardavimų ir logistikos vadyba
Statybos verslo vadyba
Verslo ir investicijų teisė
Teisė ir teisėsaugos institucijos
Teisė
Buhalterinė apskaita
Verslo įmonių ekonomika
Skaitmeninė ekonomika*

1200,-

900,-

Taikomoji informatika ir programavimas
Skaitmeninio dizaino technologijos

Informacinės verslo sistemos

1260,-

945,-

Pareigūnams stojantiems į Teisė ir teisėsaugos institucijos studijų programą**

1000,-

800,-

* Jeigu bus patvirtinta SKVC.
** Stojant į antrą kursą su užskaitymais iš profesinės mokyklos

Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta. Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

Į viršų