Studijos

Mes, Lietuvos verslo kolegija, didžiuojamės savo studentais!

Rūpinamės, kad kiekvienas studentas gautų kokybiškas studijas ir įgytų žinias ir gebėjimus, kuriuos pritaikytų šiandieninėje greitai besikeičiančioje darbo rinkoje tiek Lietuvoje, tiek už Lietuvos ribų. Lietuvos verslo kolegija (LTVK) – glaudi bendruomenė, kuri gerai pažįsta kiekvieną savo studentą, todėl studentui, susidūrus su iššūkiais, visada kartu ieškome geriausio, optimaliausio ir naudingiausio studentui sprendimo. Mums svarbu, kad studijų procesas kolegijoje būtų kokybiškas, kūrybingas ir teiktų praktinę naudą studentui, todėl į savo bendruomenę kviečiame dėstytojus praktikus, savo srities specialistus, sudarome optimalias grupes, kad studentai galėtų kuo geriau įsisavinti mokomąją medžiagą bei įgyti praktinių įgūdžių, savo studentams suteikiame galimybę studijuoti bei atlikti praktiką tarptautinėse rinkose. Lietuvos verslo kolegijoje studentai gauna ne tik kokybiškas ir darbo rinkai pritaikytas studijas, bet ir plačias galimybes turiningai, linksmai ir įvairiapusiškai leisti laisvalaikį. Kolegijoje vyksta įvairūs moksliniai, pramoginiai, kūrybiniai, sportiniai renginiai, organizuojamos išvykos ir ekskursijos, veikia įvairūs klubai bei būreliai, vienijantys bendraminčius.

Baigusiems studijas Lietuvos verslo kolegijoje suteikiamas profesinio bakalauro laipsnis ir išduodamas profesinio bakalauro diplomas. Asmenys, įgiję profesinio bakalauro laipsnį, turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas (magistrantūrą) Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose.

Studijų procesą Lietuvos verslo kolegijoje koordinuoja Direktoriaus pavaduotojas studijoms, o praktinius studijų programos realizavimo klausimus bei metodinę studijų programų įgyvendinimo kontrolę atlieka Studijų skyrius, studentų galimybes įgyti tarptautinių studijų patirties pagal Erasmus+ bei kitas programas užtikrina ir šį procesą koordinuoja Tarptautinių ryšių ir projektų skyrius. Apie pasirinktą studijų programą, joje dėstomus dalykus, karjeros galimybes konsultuoja ir išsamią informaciją suteikia studijų programą kuruojančios katedros vedėjas.

Studijas Lietuvos verslo kolegijoje reglamentuojantys dokumentai pateikti skiltyje Studijų dokumentai.

Studentams atitinkamais studijų klausimais išsamesnę informaciją suteiks atsakingas Lietuvos verslo kolegijos darbuotojas. 

  

Doc. dr. Kristina Puleikienė, 103 kab.

Direktorės pavaduotoja studijoms ir kokybei

El.p. [email protected]

Tel. (8 46) 31 10 99 

Egita Vilkaitienė, 106 kab.

Studijų skyriaus administratorė

El.p. [email protected]

Tel. (+370 6) 097 35 66

  

Žilvinas Jauga, 202 kab.

Tarptautinių ryšių ir projektų skyriaus vadovas

El.p. [email protected]

Tel. (8 46) 31 43 20

Doc. Rasa Romerytė-Šereikienė, 304 kab.

Praktikų vadovė

El.p. [email protected]

Tel. (8 46) 31 10 99

Visą informaciją apie nuotolinių studijų eigą, dėstomus dalykus, dėstytojų konsultacines valandas galite rasti LTVK virtualioje mokymosi aplinkoje kurse „Nuotolinių studijų organizavimas (Moodle)“.

VIZIJA

Nuotolinių studijų centras, kuris pagal regiono bei darbo rinkos poreikius teikia įvairius aukštos kokybės kursus nuotoline forma.

MISIJA

 • Visiškai integruoti nuotolinį mokymą į tradicinę mokymo sistemą.
 • Suteikti galimybę besimokantiems kelti savo kvalifikaciją nuotoliniu būdu.
 • Pateikti vartotojui nuotolinio mokymo kursą, atitinkantį aukštus mokymosi standartus.
 • Bendradarbiauti su įvairiomis Lietuvos ir užsienio institucijomis, siekiant užtikrinti aukštą studijų kokybę.

NUOTOLINIŲ STUDIJŲ ORGANIZAVIMO TVARKA LTVK

Sąvokos:

Nuotolinis mokymas(-is) – tai mokymo(-si) forma, kai besimokantysis nepalaiko tiesioginio kontakto su dėstytoju. Bendravimas ir bendradarbiavimas yra užtikrinamas informacinių komunikacinių technologijų (IKT) priemonėmis.

Sinchroninis – vykstantis tuo pačiu laiko ritmu, kaip ir kiti tuo pat metu vykstantys susiję procesai.

Asinchroninis – vykstantis savo laiko ritmu, nederintinu su kitais tuo pat metu vykstančiais susijusius procesais.

Bendrosios nuostatos:

Nuotolinės studijos – studijų organizavimo būdas, papildantis studijas informacinių komunikacinių technologijų (IKT) taikymu, visiškai įvykdant neuniversitetinių nuosekliųjų ir nenuosekliųjų studijų programos aprašo reikalavimus. Nuotoliniu būdu gali būti organizuojamos tiek dieninės, tiek neakivaizdinės studijų formos.

Nuotoliniu būdu gali būti vykdomi (visiškai arba iš dalies) Lietuvos verslo kolegijoje patvirtinti studijų organizavimo būdai: paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, savarankiškas darbas.

Nuotolinės studijos Lietuvos verslo kolegijoje organizuojamos tik nuotoliniu arba mišriu būdais – tradicinius studijų organizavimo būdus derinant su nuotolinio mokymo(-si) elementais:

 • Auditorinius užsiėmimus (paskaitas, pratybas, seminarus, laboratorinius darbus ir t.t.) organizuojant akivaizdžiai ar virtualioje mokymo(-si) aplinkoje, naudojant sinchronines bei asinchronines priemones.
 • Sąvarankišką darbą (individualią paramą besimokantiems, atsiskaitymus, vertinimą, pratybas, užduočių atlikimą bei individualias mokymo(-si) veiklas) organizuojant virtualioje mokymo(-si) aplinkoje.

Nuotolinių kursų rengimui keliami reikalavimai:

Nuotolinis kursas turi būti parengtas virtualioje mokymo aplinkoje, kuri naudojama Lietuvos verslo kolegijoje. Nuotolinio kurso sudedamosios dalys:

1. Informacija apie teikiamą kursą:

 • kurso pavadinimas,
 • kurso autorius (-iai),
 • kuratorius (-iai), jo(-ų) kontaktinė informacija,
 • tikslinė grupė,
 • kurso paskirtis, tikslai, numatomi gebėjimai,
 • kurso planas,
 • darbo kalendorius (užsiėmimų tipas, jiems skiriamas valandų kiekis),
 • žinių, gebėjimų vertinimo tvarka bei formulė (vertinimo kriterijus nustato nuotolinio kurso autorius, vertinimo organizavimą vykdo nuotolinio kurso kuratorius, kuriuo gali būti ir kurso autorius),
 • rekomenduojama literatūra.

2. Studijų medžiaga, pateikiama dalimis (skyriais, poskyriais, temomis). Kiekvienos temos pradžioje nurodomi pradiniai reikalavimai (studento pradiniai gebėjimai), tikslai ir uždaviniai, numatomi gebėjimai.

Studijų medžiaga turi atitikti jos atrankos, rengimo ir išdėstymo kriterijus:

 • informacijos teisingumas,
 • moksliškumas,
 • šiuolaikiškumas,
 • turinio atitiktis kurso tikslams,
 • pilnumas (jei viršija kurso apimties reikalavimus, dalis medžiagos išskiriama kaip papildoma),
 • nuoseklumas (siūloma studijuojamų temų eilės tvarka, kurią studentas gali priimti arba ne),
 • vienareikšmiškumas (svarbu atkreipti dėmesį sudarant savikontrolės klausimus ir testus),
 • aiškumas (skiriamai auditorijai),
 • terminų adekvatumas,
 • tikslingas metodų ir priemonių parinkimas,
 • literatūros šaltinių įvardijimas,
 • savikontrolės klausimų, pratimų, užduočių, testų ir kitų vertinamų elementų atitikimas pateiktai medžiagai, jos sudėtingumo lygiui ir kurso tikslams.

4. Svarbiausių terminų žodynas, susijęs su dėstoma medžiaga.

5. Dėstytojo ir studento bendradarbiavimas (pranešimai, forumai, sinchroninės ir asinchroninės bendravimo formos).

6. Savarankiška besimokančiojo veikla:

 • pateiktos medžiagos analizė;
 • dalyvavimas diskusijose,
 • papildomos medžiagos paieška,
 • pasirengimas atlikti užduotį, jos atlikimas, pasirengimas apginti užduotį,
 • pasirengimas kitokiems atsiskaitymams,
 • savikontrolės klausimai, pratimų, užduočių, testų atlikimas.

7. Besimokančiųjų žinių patikrinimui siūloma vartoti tikrinimo metodikas, kurios atitinka mokymosi virtualioje aplinkoje ypatumus: testai, klausimynai, trumpos užduotys, praktiniai darbai, recenzijos ir kt. Formuluojant užduotį, joje taip pat nurodomi pradiniai reikalavimai studentų gebėjimams, tikslai ir uždaviniai, vertinimo kriterijai, atlikimo data.

Sukurtas nuotolinis kursas turi atitikti bendrus estetikos bei kolegijos reikalavimus: teksto formatavimas, šriftas, meninis apipavidalinimas, kolegijos viešinimas studijų medžiagoje ir darbų formuluotėse, navigacijos priimtinumas (aiškumas, patogumas, ryšių su išoriniais informacijos šaltiniais realizavimas).

Nuotolinių studijų organizavimas:

Kolegijos nuotolinių studijų centrui patvirtinus parengto nuotolinio kurso atitikimą nurodytiems reikalavimams, studijų dalykas gali būti organizuojamas nuotoliniu arba mišriu būdu. Studijų dalyką organizuojant mišriu būdu studijų dalyko kortelėje nurodomas akivaizdinių valandų skaičius, jų metu dėstomos temos, studento savarankiškas darbas semestro metu (dėl sando formos, kreiptis į nuotolinių studijų organizatorę).

Dėstytojas, organizuojantis studijas nuotoliniu būdu, laikosi dalyko apraše numatyto krūvio paskirstymo. Akivaizdiniai užsiėmimai organizuojami kolegijos patalpose.

Studijų dalyko programos apraše nurodytą užsiėmimų formą ir laiką dėstytojas privalo pateikti tvarkaraštyje, studijų dalyko organizavimui naudojamoje virtualioje mokymo(-si) aplinkoje. Akivaizdinių susitikimų pakeitimus dėstytojas privalo derinti su kolegijos administracija ir studentais, visiškai išlaikydamas studijų dalyko apraše numatytą studijų trukmę ir mokymo(-si) organizavimo būdus.

Mišriu nuotoliniu būdu organizuojant studijas, akivaizdiniams susitikimas vienam kreditui dėstytojo ir atestacinės komisijos nuožiūra skiriamos 4-8 valandos.

Nuotolinių studijų centras atlieka vartotojų registraciją kolegijoje naudojamoje virtualioje mokymo(-si) aplinkoje, supažindina studijų dalykų dėstytojus bei studentus su darbo virtualioje mokymo(-si) aplinkoje specifika ir taisyklėmis, teikia dėstytojams didaktinę ir metodinę paramą kursų rengimo klausimais, tikrina parengtų nuotolinių kursų atitikimą reikalavimams.

Dėstytojai, organizuojantys studijas nuotoliniu būdu, privalo laikytis nuotolinių studijų etikos ir autorinių teisių taisyklių.

Visą informaciją apie nuotolinių studijų eigą, dėstomus dalykus, dėstytojų konsultacines valandas galite rasti LTVK virtualioje mokymosi aplinkoje kurse “Nuotolinių studijų organizavimas“.

 

Nuotolines studijas kuruoja:

Ingrida Sirvydaitė, 106 kab.

Nuotolinių studijų koordinatorė

El.p. [email protected]

Tel. (+370 6) 097 35 66

(8 46) 31 43 20

2005 metais kolegijoje buvo įkurtas nuotolinių studijų centras, kuriam koordinavo asist. Konstantinas Ponomariovas.

Nuo 2007 metų liepos mėnesio nuotolinių studijų centro koordinavimą perėmė lekt. Ingrida Borisenko. Koordinatorė jau 2003 metais savo dėstomiems moduliams WebCT (www.liedm.lt), o vėliau Moodle (www.vma.ku.lt) virtualiose mokymo sistemose sukūrė nuotolinius kursus. Nuo 2004-06-08 ji yra nacionalinio distancinio mokymo asociacijos narė ir nuo 2004 metų Klaipėdos miesto pedagogams veda įvairius kursus nuotolinio mokymo tema.

2007-07-04 ir 2007-07-05 dienomis, Klaipėdos viršininko apskrities administracijos kvietimu Ingrida Borisenko dalyvavo Euroregiono inicijuotame Seagull 2 projekto susitikime (Švedija). Nuotolinių studijų centro koordinatorė, kartu su kitais projekto dalyviais lankėsi keliuose Švedijos mokymo centruose ir technologijų parkuose, susipažino su priemonėms, kurios naudojamos efektyviam nuotolinių studijų organizavimui (Segull2 projekto forumo Švedijoje darbotvarkė, forumo nuotraukos).

Mažojo ir vidutinio verslo plėtotės, tinklo inovacijų bei tolimensių bendradarbiavimo projektų gairės buvo aptartos 2007-10-29 ir 2007-10-30 dienomis, Lenkijoje, Gdynia mieste (Susitikimo dalyvių sąrašas, susitikimo nuotraukos). Susitikimo metu apsikeista kontaktais ir nuspręsta tolesnius bendradarbiavimo klausimus aptarti dialoginiuose (on-line) pokalbiuose.

2008-02-29 dieną Eva-Lisa Ahnström (Blekinge technologijų institutas, Švedija) Seagull 2 projekto dalyviams pateikė preliminarią projekto idėją ir pakvietė ją aptarti dialoginiame (on-line) susitikime. Pastarasis įvyko 2008-03-18 d. (Dialoginio susitikimo santrauka). Sekančio dialoginio susitikimo metu (2008-04-14) buvo apžvelgti galimi projekto partneriai, analizuoti atskirų potencialių projekto dalyvių tikslai.

2008.06.31 ir 2008.07.01 dienomis kolegijoje kolegijos dėstytojams buvo organizuoti kursai. Jų metų lekt. Ingrida Borisenko kursų dalyvius supažindino su nuotolinio mokymo organizavimo ir medžiagos pateikimo ypatumais, akcentavo tradicinio ir nuotolinio mokymo skirtumus. Praktinių užsiėmimų metu lektorė supažindino su virtualios mokymo aplinkos „Moodle“ galimybėmis organizuojant nuotolines studijas, aplinkoje siūlomais veiklos tipai, žinių patikrinimo testų organizavimu.

Kursuose dalyvavo šie kolegijos dėstytojai:

 • Rasa Romerytė-Šereikienė
 • Daiva Viningienė
 • Laura Šaltytė
 • Kristina Puleikienė
 • Angelė Lileikienė
 • Genovaitė Avižonienė
 • Svetlana Markova
 • Kastytis Bagdonas
 • Henrika Šakienė
 • Audronis Skurvydas
 • Danutė Kiškienė
 • Asta Šliogerė
 • Violeta Docienė
 • Aušrinė Zulumskytė
 • Marius Urbonavičius
 • Silva Blažulionienė
 • Jurgita Martinkienė

2008-09-10 ir 2008-09-11 dienomis nuotolinių studijų koordinatorė Ingrida Borisenko dalyvavo Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos 2007-2013 forume (Lenkija, Świnoujście).
Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa yra nauja 3-ojo tikslo „Europos teritorinis bendradarbiavimas“ iniciatyva, kurios pagrindinis tikslas – sustiprinti tvarią Pietų Baltijos regiono plėtrą, bendrais veiksmais didinant jo konkurencingumą ir stiprinant žmonių ir institucijų integraciją.

Pietų Batijos programos teritorija apima Danijos, Vokietijos, Lietuvos, Lenkijos bei Švedijos šalis. Konkrečiai Lietuvos teritorijos dalį, įeinančią į Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programą, sudaro Klaipėdos apskritis ir gretutinės teritorijos (Tauragės ir Telšių apskritys). Šių šalių bendradarbiavimas galimas viename Pietų Baltijos programos projektų.

Taip pat nuotolinių studijų koordinatorė, dalyvaudama Leonardo da Vinči Partnerysčių projekte „E-learn to e-work“, kartu su projekto partneriais iš Vengrijos, Austrijos, Belgijos ir Portugalijos kūrė elektroninio darbo vadovą HEP. Projektas leido susipažinti su kitų šalių įmonėmis, kurios propaguoja e-darbą ir/arba e-mokymą.

Šis projektas tapo tramplinu kitam, Leonardo da Vinči naujovių perkėlimo projektui, „SeeS ―SME’s e-learning to e-Work efficiently“. Projekto tikslas – sukurti 12 е-mokymo modulių, skirtų įsisavinti e-darbuotoju arba e-vadybininku dirbti būtinas kompetencijas.

Lietuvos verslo kolegija glaudžiai bendradarbiauja su profesinėmis mokyklomis ir moksleiviams, baigusiems profesinę mokyklą, siūlo palankias ir išskirtines teises toliau tęsti studijas ir įgyti profesinio bakalauro diplomą.  Profesinių mokyklų moksleiviams yra galimybė gauti tam tikrus dalykų užskaitymus ir tęsti studijas aukštesniame kurse Lietuvos verslo kolegijoje. Dalykai užskaitomi kiekvienam individualiai, pateiktus Lietuvos verslo kolegijai gautą profesinės mokyklos diplomą ir jo priedėlį. Studijų kaina mažėja atitinkamai nuo užskaitomų dalykų kiekio, kaina paskaičiuojama kiekvienam individualiai.

Baigėte profesinę mokyklą ir norite toliau tęsti studijas Lietuvos verslo kolegijoje? Norite sužinoti, kurie dalykai jums bus užskaityti ir kiek mažės studijų kaina? Rašykite el.paštu [email protected], nurodykite, kurioje studijų programoje norite tęsti studijas, prikabinkite savo skenuotą profesinės mokyklos diplomą ir jo priedėlį, ir 1-2 dienų bėgyje mes su jumis susisieksime.

Siūlome tolimesnes tęstines studijas profesinių mokyklų moksleiviams, galite rinktis studijuoti iš visų 12 Kolegijoje vykdomų studijų programų.

Išskirtinis Lietuvos verslo kolegijos pasiūlymas – valstybės parama studijoms išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams.

Studijuokite NEMOKAMAI*
Užsienio institucijose  išsilavinimą įgiję išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai gali gauti valstybės stipendiją studijoms Lietuvos verslo kolegijoje (LTVK).

* Studijų stipendija yra skiriama visų pakopų studentams, kurie įstoja į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su aukščiausiais konkursiniais balais. Studijų stipendijos yra skiriamos visam studijų laikotarpiui.

Gaukite papildomą 1 BALĄ
Suteikiamas papildomas 1 balas stojantiesiems, kurie įgijo išsilavinimą šiose užsienio mokyklose:

 • Vasario 16-osios gimnazija (Vokietija)
 • Punsko Kovo 11-osios licėjus (Lenkija)
 • Maskvos J. Baltrušaičio vidurinė mokykla (Baltarusija)
 • Rygos lietuvių vidurinė mokykla (Latvija)
 • Pelesos privati vidurinė mokykla (Baltarusija)
 • Rimdžiūnų vidurinė mokykla (Baltarusija)  

NUOTOLINĖS STUDIJOS
Jeigu Jūs neturite galimybės lankytis paskaitose, gyvenate užsienyje, intensyviai dirbate, tuomet šios studijos skirtos būtent Jums! Tam, kad galėtumėte studijuoti Jums reikia kompiuterio bei internetinio ryšio. Studijuosite bet kur ir bet kada! Nuotolinių studijų programos:

Studijos LIETUVOJE
Pasirinkę studijas Lietuvos verslo kolegijoje, studijuokite viename iš miestų –
VILNIUS | KLAIPĖDA

 

Kodėl turėčiau rinktis studijas LTVK

 • Įgysite aukštojo mokslo profesinį bakalauro laipsnį;
 • Studijuosite Lietuvos verslo kolegijoje – Lietuvos aukštojoje mokykloje, kurios veikla įvertinta tarptautinių ekspertų aukščiausiu balu, studijų programos – akredituotos.

Daugiau informacijos [Valstybinis studijų fondas]

[Registruotis studijoms internetu]

Informacija pasiteirauti