Įstaigų ir įmonių administravimas

Kryptis: Vadyba

Forma ir trukmė: 3 metai nuolatinė ir nuotolinė ir 4 metai ištęstinė

Kvalifikacija: verslo vadybos profesinis bakalauras

Programos kodas: 6531LX026

Prezentacijos_sablonas_LTVK_darbinis-13

KODĖL VERTA STUDIJUOTI ŠIĄ SPECIALYBĘ?

Studijų programa skirta rengti įstaigų ir įmonių administratorius, gebančius profesionaliai tvarkyti dokumentus kompiuteriu, organizuoti ir koordinuoti įmonės veiklą, valdyti informacinę veiklą, vadovauti personalui, organizuoti biuro, skyriaus ar kito padalinio veiklą, darbuotojų paiešką, atranką, įdarbinimą, kvalifikacijos tobulinimą, tvarkyti įmonės veiklos ir su darbo santykiais susijusią dokumentaciją, valdyti materialinius ir finansinius išteklius, kurti įstaigos ar įmonės įvaizdį, organizuoti personalo kvalifikacijos kėlimą, parinkti darbuotojų motyvacijos formas. Šie įgyti gebėjimai reikalingi ir būtini XXI amžiaus praktiškai bet kokiam specialistui.

DĖSTOMA KALBA:

GALIMOS SPECIALIZACIJOS:

DĖSTOMI DALYKAI:

Bendrieji koleginių studijų dalykai:

 • Aukštoji matematika
 • Filosofijos įvadas/Sociologija
 • Bendroji psichologija
 • Specialybės kalba

Studijų pagrindų dalykai:

 • Specialybės užsienio kalba
 • Dokumentų valdymas
 • Informacinės technologijos
 • Komunikavimo pagrindai
 • Teisė
 • Tyrimų metodologija ir duomenų analizė
 • Įmonių ekonomika
 • Apskaitos pagrindai
 • Vadybos pagrindai
 • Kursinis darbas
 • Rinkodaros pagrindai
 • Personalo vadyba
 • Darbuotojų sauga ir sveikata
 • Ekonomikos teorija
 • Organizacinė elgsena
 • Verslo etika ir tarptautinis protokolas
 • Derybų valdymas
 • Organizacijų socialinė atsakomybė

Specializacija – Verslo įmonių administravimas: 

 • Verslininkystė
 • Kokybės vadyba
 • Verslo teisė
 • Rinkos tyrimai

Specializacija – Valstybinių ir viešųjų įstaigų administravimas:

 • Lietuvos politinė sistema
 • Viešojo administravimo pagrindai
 • Valstybės tarnybos Lietuvoje
 • Viešųjų organizacijų vadyba

Laisvai pasirenkamieji dalykai: Trys dalykai – 9 kr. skirti tarpkryptinėms studijoms ir bendrosioms kompetencijoms ugdyti.

Praktika: Pažintinė praktika, Dokumentų valdymo kompiuterinė praktika, Profesinės veiklos praktika – 30 kr.

PROGRAMOS YPATYBĖS:

Po studijų galėsite dirbti:

 • Administratoriais verslo įmonėse, valstybinėse ir viešosiose įstaigose
 • Vadovo padėjėjais.
 • Klientų aptarnavimo administratoriais privačiose ar pelno nesiekiančiose organizacijose, įmonėse ar įstaigose, padalinio vadovais ar vadovo asistentais
 • Sekretoriais – referentais

PRIĖMIMO REIKALAVIMAI:

40%

Matematika

20%

Istorija arba Informacinės technologijos, arba Geografija, arba Užsienio kalba

20%

Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas

20%

Lietuvių kalba ir literatūra

Stojantieji, išlaikę baigiamuosius egzaminus ir įgiję brandos atestatą, gali studijuoti VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMOJE VIETOJE (vnf). Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta tiesiogiai kolegijoje.

Norintys studijuoti Lietuvos verslo kolegijoje studentai gali dalyvauti bendrajame priėmime nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 5 d., per bendrąjį  priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas www.lamabpo.lt. Stojantysis prisijungęs prie LAMA BPO tinklapio nurodo: Lietuvos verslo kolegiją; pasirenkamą studijų programą; Vnf.

Konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai:

 1. Matematika 0,4
 2. Istorija arba Informacinės technologijos, arba Geografija, arba Užsienio kalba 0,2 (brandos egzamino įvertinimas  arba metinis pažymys)
 3. Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas 0,2
 4. Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite