Studijų dokumentai

Studijų nuostatai. Lietuvos verslo kolegijos Studijų nuostatai nustato studijų Lietuvos verslo kolegijoje sistemą, procesą, sąlygas ir tvarką, kolegijos studentų teises bei pareigas, reglamentuoja studentų ir kolegijos administracijos santykius.

Egzaminų organizavimo tvarkos aprašas. Lietuvos verslo kolegijos Egzaminų organizavimo tvarkos aprašas nustato Kolegijos studentų egzaminų, turinčių ne mažesnį nei 40 proc. galutinio kaupiamojo įvertinimo, organizavimo, vykdymo ir priežiūros procedūras, akademinės etikos reikalavimus atsiskaitymų metu ir atsakomybę.

Studijų dalyko egzamino rengimo ir jo rezultatų vertinimo nuostatos. Lietuvos verslo kolegijos Studijų dalyko egzamino rengimo ir jo rezultatų vertinimo nuostatos nustato studijų dalyko egzamino rengimo tikslus, bendruosius reikalavimus egzamino užduotims bei pasirengimo egzaminui ir jo rezultatų vertinimo principus.

Laisvai pasirenkamų dalykų blokas ir pasirinkimo sistema. Lietuvos verslo kolegijos Laivai pasirenkamų dalykų blokas ir pasirinkimo sistema nustato studento laisvai pasirenkamo dalyko sampratą, registravimosi laisvai pasirenkamo dalyko studijoms bei įskaitymo tvarką.

Profesinės veiklos praktikų organizavimo ir vertinimo aprašas. Lietuvos verslo kolegijos Profesinės veiklos praktikų organizavimo ir vertinimo aprašas nustato studentų praktikų organizavimo tvarką, profesinės veiklos praktikų organizavimo sąvokas, praktikų tikslus, nustato organizavimo procedūras, atsiskaitymo ir vertinimo principus, dokumentavimą ir kitus reikalavimus.

Bakalauro Baigiamojo darbo rengimo ir gynimo tvarkos aprašas. Šis dokumentas reglamentuoja Lietuvos verslo kolegijos  vykdomų koleginių studijų programų bakalauro Baigiamojo darbo rengimo, gynimo ir vertinimo tvarką kolegijoje.

Studijų rezultatų įskaitymo tvarka. Lietuvos verslo kolegijos Studijų rezultatų įskaitymo tvarka nustato Lietuvos aukštosiose mokyklose ar užsienio valstybių aukštosiose mokyklose asmens pasiektų studijų rezultatų (toliau – studijų rezultatai) įskaitymo Lietuvos verslo kolegijoje principus ir jų įforminimo tvarką.

Apeliacijų nuostatai. Lietuvos verslo kolegijos Apeliacijų nuostatai reglamentuoja apeliacinės komisijos, nagrinėjančios apeliacijas dėl sesijos žinių, studentų praktikos įvertinimo objektyvumo, kvalifikacinio, baigiamojo egzamino laikymo ar baigiamojo darbo gynimo tvarkos, kvalifikacinio, baigiamojo egzamino ar baigiamojo darbo įvertinimo, sudarymą bei darbo organizavimą, teises ir funkcijas, apeliacijų pateikimo, nagrinėjimo tvarką.

Laisvo studentų paskaitų lankymo suteikimo tvarka. Lietuvos verslo kolegijos Laisvo studentų paskaitų lankymo suteikimo tvarka nustato laisvo teorinių paskaitų lankymo suteikimo ir tokio sprendimo dokumentavimo tvarką Kolegijoje.

Nuotolinių studijų organizavimo tvarka. Lietuvos verslo kolegijos Nuotolinių studijų organizavimo tvarka nustato dėstytojo ir studento veiklą organizuojant studijas nuotoliniu būdu, studijų medžiagos pateikimą ir jos įvertinimo bei atestavimo tvarką.

Studijų programų komitetų nuostatai. Lietuvos verslo kolegijos Studijų programų komitetų nuostatai reglamentuoja Studijų programų komitetų sudarymo tvarką, jo funkcijas bei veiklos organizavimą.

Studijų dalyko atestavimo nuostatai. Lietuvos verslo kolegijos Studijų dalyko atestavimo nuostatai reglamentuoja Kolegijoje registruojamų ir vedamų studijų dalykų parengimą, atestavimą ir registravimą.

Studijų pasiekimų lygmens nustatymo aprašas. Lietuvos verslo kolegijos Studijų pasiekimų lygmens nustatymo aprašas, skirtas įgyvendinti Mokslo ir studijų įstatymo nuostatas ir papildyti Lietuvos verslo kolegijos Studijų nuostatus.

Administracijos ir studentų ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai. Lietuvos verslo kolegijos Administracijos ir studentų ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai reglamentuoja ginčų tarp administracijos ir studentų nagrinėjimo tvarką.

Valstybės nefinansuojamose studijų vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuries siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašo sudarymo tvarkos aprašas. Šis aprašas nustato tokių asmenų sąrašo sudarymo ir pateikimo Valstybiniam studijų fondui bendruosius principus ir tvarką.

Lietuvos verslo kolegijos Direktoriaus įsakymas Dėl korupcijos ir egzaminų tvarkos. Šis įsakymas reglamentuoja korupcijos prevenciją kolegijoje studijų proceso metu.

Egzaminų organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas. Lietuvos verslo kolegijos Egzaminų organizavimo tvarkos aprašas nustato Kolegijos studentų egzaminų, turinčių ne mažesnį nei 40 proc. galutinio kaupiamojo įvertinimo, organizavimo, vykdymo ir priežiūros procedūras, akademinės etikos reikalavimus atsiskaitymų metu ir atsakomybę.

Bakalauro Baigiamojo darbo rengimo ir gynimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas. Šis dokumentas reglamentuoja Lietuvos verslo kolegijos  vykdomų koleginių studijų programų bakalauro Baigiamojo darbo rengimo, gynimo ir vertinimo tvarką kolegijoje.

Nuotoliniu būdu vykdomų studijų veiklų organizavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas.

Lietuvos verslo kolegijos išvykstančių dalyvių koordinavimo pagal ERASMUS+ mobilumo programą tvarka.

Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų, susijusių su aukštuoju mokslu, vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašas.

Lietuvos verslo kolegijos intelektinės nuosavybės valdymo ir žinių perdavimo tvarkos aprašas.

Įsakymas dėl studentų nubyrėjimo mažinimo ir stebėsenos priemonių plano 2022-2025 m. m. tvirtinimo

Diplomas ir diplomo priedėlis

Lietuvos verslo kolegijoje sėkmingai baigus studijų programą išduodamas profesinio bakalauro diplomas, kuris patvirtina įgytą kvalifikacinį laipsnį. Kartu su diplomu išduodamas ir diplomo priedėlis.

Diplomo priedėlis yra neatskiriama diplomo dalis, diplomą papildantis dokumentas, pateikiantis informaciją apie įgyto aukštojo išsilavinimo turinį.

 

Diplomo priedėlis atitinka Europos komisijos, Europos Tarybos ir UNECSO/CEPES sukurtą pavyzdį. Priedėlio paskirtis – pateikti pakankamai objektyvios informacijos, reikalingos aiškiam ir teisingam tarptautiniam kvalifikacijų (diplomų, laipsnių, sertifikatų ir t.t.) akademiniam bei profesiniam pripažinimui. Jame aprašoma studijų, kurių diplomo savininkas siekė ir kurias sėkmingai baigė, esmė, lygmuo ir turinys.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 326 bei įgyvendinant Europos šalių švietimo srities ministrų 2003 m. rugsėjo 19 d. Berlyne pasirašytą komunikatą, nuo 2006 m. kiekvienas studentas, baigęs profesinio bakalauro studijas Lietuvos verslo kolegijoje, automatiškai gauna nemokamą diplomo priedėlį lietuvių ir Europoje plačiai naudojama (anglų) kalba.

 

Diplomo priedėlio nauda
Įgyti diplomai kartu su diplomo priedėliu lengviau suprantami ir pripažįstami visoje Europoje. Šiame dokumente pateikiama tiksli ir išsami informacija apie išeitus akademinius kursus ir įgytas žinias, padedanti ES darbdaviams bei kitiems suinteresuotiems asmenis objektyviai vertinti Europass diplomo priedėlio savininko pasiekimus. Atsiranda lengviau pasiekiamos galimybės įsidarbinti ir studijuoti užsienyje, kadangi ES darbdaviai itin domisi Diplomo prieduose pateikiama informacija. Diplomo priedėlis palengvina įsidarbinimo galimybes ne tik savo šalyje, bet ir užsienyje, užtikrina absolventų įgytų kvalifikacijų skaidrumą.

Diplomo ir diplomo priedėlio pavyzdžiai – siųsti.

 

Lietuvos verslo kolegijoje galima įgyti šiuos kvalifikacinius laipsnius:

Eil. Nr.

Studijų programa

Valstybinis kodas

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis

Lietuvos kvalifikacijų lygis

1

Buhalterinė apskaita

6531LX030

Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis

VI

2

Verslo įmonių ekonomika

6531JX025

Socialinių mokslų profesinio bakalauro laipsnis

VI

3

Įstaigų ir įmonių administravimas

6531LX026

Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis

VI

4

Pardavimų ir logistikos vadyba

6531LX028

Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis

VI

5

Turizmo ir pramogų verslo industrija

653L1X031

Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis

VI

6

Statybos verslo vadyba

6531LX029

Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis

VI

7

Taikomoji informatika ir programavimas

6531BX009

Informatikos mokslų profesinio bakalauro laipsnis

VI

8

Teisė ir teisėsaugos institucijos

6531KX003

Teisės profesinio bakalauro laipsnis

VI

9

Skaitmeninė ekonomika

6531JX026

Socialinių mokslų profesinio bakalauro laipsnis

VI

10

Išmanioji vadyba

6531LX027

Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis

VI

11

Skaitmeninio dizaino technologijos

6531BX026

Informatikos mokslų profesinio bakalauro laipsnis

VI

12

Teisė

6531KX002

Teisės profesinio bakalauro laipsnis

VI